Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Historyczne ukazują się od 1925 r.

Ich założycielem był wybitny mediewista profesor Kazimierz Tymieniecki.

Czasopismo szybko wyszło poza ramy lokalne i już przed wojną zyskało uznanie jako jedno z kilku najważniejszych polskich czasopism historycznych. Wydawcą Roczników początkowo, aż do wybuchu II wojny światowej, było Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po wojnie czasopismo ukazywało się już „nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych.

W 2003 r. jako współwydawca dołączył Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla. Kazimierz Tymieniecki pełnił obowiązki redaktora aż śmierci w 1968 r., dzieląc je z ks. Henrykiem Likowskim (1925-1926), Kazimierzem Kaczmarczykiem (1925-1939), Zygmuntem Wojciechowskim (1946-1952), Kazimierzem Piwarskim (1956-1957), wreszcie Gerardem Labudą (od 1958 r.), który w 1969 r. przejął redakcję i piastował ją do 1986 r. W latach 1987-2002 redaktorem był Antoni Gąsiorowski. Obecnie (od 2003 r.) funkcję redaktora pełni Tomasz Jurek, a sekretarza redakcji Izabela Skierska.

Roczniki Historyczne początkowo, zwłaszcza w latach międzywojennych, wykazywały szczególne zainteresowanie sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to pewna specjalizacja chronologiczna. Od blisko ćwierćwiecza Roczniki Historyczne poświęcone są przede wszystkim polskim i powszechnym dziejom średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.

W Rocznikach Historycznych ukazują się rozprawy (często także obszerniejsze, o objętości kilku arkuszy wydawniczych), artykuły, prace drobne, mniejsze teksty źródłowe, przeglądy badań, polemiki, a także liczne recenzje. Artykuły zaopatrzone są w streszczenia niemiecko- i angielskojęzyczne. Począwszy od tomu LXXI (2005) angielskie abstrakty artykułów dostępne są w Internecie na stronach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH: www.cejsh.com.pl).

Współwydawca: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Czasopismo jest indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

 

Działy

Rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy i artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Prace drobne i materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wspomnienie pośmiertne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BRAK

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły i materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Naukowa

Daniel Bági (Pécs),
Sławomir Gawlas (Warszawa),
Ivan Hlaváček (Praga),
Krzysztof Mikulski (Toruń),
Henryk Samsonowicz (Warszawa),
Thomas Wünsch (Pasawa)Partnerzy platformy czasopism