Zbiory Romana Witolda Ingardena w Archiwum Rodzinnym Ingardenów (zarys problemu)

Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.004

Abstrakt


Artykuł ten jest wprowadzeniem do rozpoznania manuskryptów i książek znajdujących się w Archiwum Rodzinnym Ingardenów. Przedstawiamy w nim dzieje tych archiwalnych dokumentów. Wplecione są one bezpośrednio w życie filozofa, okoliczności jego zatrudnienia we Lwowie, lata wojny, a także ostatnie lata życia w Krakowie.


Słowa kluczowe


Roman Witold Ingarden; dzieje manuskryptów i księgozbioru; rewindykacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brudnopis pisma Romana Witolda Ingardena do Sekretarza Polskiej Akademii

Umiejętności Tadeusza Kowalskiego z 31 sierpnia 1945 roku, w: ARI.

Oryginał pisma (znak PTF 11/45) na papierze firmowym z datą 31 VIII

roku, podpisanego przez Ingardena wraz z jego tekstem „Polskie Towarzystwo Filozoficzne” znajduje się w Archiwum Nauki Polskiej

Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności pod sygnaturą PAU

KSG 481/1945.

Dwa listy: Romana Witolda Ingardena do Biblioteki Uniwersyteckiej we

Wrocławiu z 6 lutego 1951 roku i odpowiedź Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

we Wrocławiu dra Antoniego Knota z 20 lutego 1951 roku,

w: ARI.

Hryciuk Grzegorz. 2000. Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne. Warszawa.

Hübner Piotr. 1994. Siła przeciw rozumowi…, Losy Polskiej Akademii Umiejętności

w latach 1939–1989, „Rozdział drugi: Na starych fundamentach…

(1945)”, Kraków: Secesja, 12–31.

Inglot Stefan. Brudnopis „Sprawozdania z czynności pracowników Oddziału

Rękopisów filii Biblioteki Akademii Nauk USRR przy ulicy Ossolińskich

za miesiąc kwiecień [1940 roku]”, Львівська національна

наукова бібліотека України імені В.Стефаника. Відділ рукописів,

ф. 54, оп. 2, од. зб. 84, 374.

Brudnopis pisma Romana Witolda Ingardena do Sekretarza Polskiej Akademii Umiejętności Tadeusza Kowalskiego z 31 sierpnia 1945 roku, w: ARI. Oryginał pisma (znak PTF 11/45) na papierze firmowym z datą 31 VIII 1945 roku, podpisanego przez Ingardena wraz z jego tekstem „Polskie Towarzystwo Filozoficzne” znajduje się w Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności pod sygnaturą PAU KSG 481/1945.

Dwa listy: Romana Witolda Ingardena do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu z 6 lutego 1951 roku i odpowiedź Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu dra Antoniego Knota z 20 lutego 1951 roku, w: ARI.

Hryciuk Grzegorz. 2000. Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne. Warszawa.

Hübner Piotr. 1994. Siła przeciw rozumowi…, Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939–1989, „Rozdział drugi: Na starych fundamentach… (1945)”, Kraków: Secesja, 12–31.

Inglot Stefan. Brudnopis „Sprawozdania z czynności pracowników Oddziału Rękopisów filii Biblioteki Akademii Nauk USRR przy ulicy Ossolińskich 2 za miesiąc kwiecień [1940 roku]”, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. Відділ рукописів, ф. 54, оп. 2, од. зб. 84, 374.

Inglot Stefan. Brudnopis „Sprawozdania z pracy [Oddziału Rękopisów] w miesiącu styczniu 1940 [roku]”, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 54, оп. 2, од. зб. 84, s. 54;

Jabłoński Zbigniew. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I–31 XII 1970, 275–289, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, R. 16, 1970, wyd. 1971, 275–289.

Kulecka Alicja, Tadeusz P. Rutkowski. 2012. Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW „Zyg” – Zygmunta Kolankowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Kuliniak Radosław, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak. Filozofia Po ciemnej stronie mocy. Krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Cz. I: Lata 1945–1951. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

List Dra Antoniego Knota, Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, do Romana Witolda Ingardena z 10 lutego 1946 roku. W: ARI.

List Iwana A. Sierowa, Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Ławrentina P. Berii, Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, [brak lokalizacji miejsca], marzec 1940 r. [brak daty dziennej]. W: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Polskie podziemie 1939–1941. Red. Zuzanna Gajowniczek i in. T. 1: Lwów–Kołomyja–Stryj–Złoczów, Warszawa–Kijów 1998.

List Romana Stanisława Ingardena do Romana Witolda Ingardena, Lwów, 16 marca 1945 roku. W: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Romana Stanisława Ingardena, Kraków, 7 lutego 1945 roku. W: ARI.

Mańkowski Tadeusz. Biblioteka Ossolineum w latach 1939–1944. W: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. rkps. 17061/II, 14.

Mańkowski Tadeusz. „Ossolineum pod rządami sowieckimi”. Oprac. Maciej Matwijów. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1 (1992): 144, przyp. 11.

Matwijów Maciej. 1996. Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948, „Część II: Wybór dokumentów”. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 159–308.

Matwijów Maciej. 2003. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939–1946. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Memoriał Polskiej Akademii Umiejętności do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta „w sprawie repatriacji archiwów, bibliotek oraz muzeów naukowo-artystycznych ze Lwowa i Wilna”. Kraków [przed 19 października 1945].

Projekt memoriału Polskiej Akademii Umiejętności „W sprawie obrony zbiorów Ossolineum we Lwowie i innych zabytków kulturalnych polskich na wschodzie” [Kraków po 10 października 1945].

Protokół posiedzenia Komitetu PAU, 31 VIII 1945 (brulion), Archiwum Nauki PAN i PAU, KSG PAU 481/1945.

Sierżęga Paweł. 2011. Kazimierz Tyszkowski (1894–1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tytko Marek M. 2014. „Mjr prof. Stefan Szuman w walce o niepodległość Polski (1939–1945)”. Sowiniec 44: 66.

Uchwała Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej SRR nr 1673 w sprawie przekazania Tymczasowemu Rządowi Jedności Narodowej RP polskiego mienia kulturalnego. Kijów, 18 października 1945.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism