Post-Rickertowska wartość w teoriach literatury

Karolina Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.019

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest przedstawienie w krótkim zarysie, jak wiele z ustaleń Rickerta (dotyczących zwłaszcza wartości) dałoby się wskazać we współczesnych teoriach literatury w ich filozoficznych podstawach w kontekście sporu o odrębność metodologiczną nauk humanistycznych. Zastosowano interpretację humanistyczną.


Słowa kluczowe


Kultura; wartości; teorie literatury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barthes R. (1977), Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Barthes R. (1999), S/Z, przeł. M. Gołębiewska, M. P. Markowski, Wydawnictwo KR, Warszawa. Culler J. (1998), Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa.

Black M. (1977), Metafora, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Wrocław.

Escarpit R. (1980), Le littéraire et le social, w: W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, t. 1: Stanowiska, wstęp, wybór i oprac. A. Mencwel, PIW, Warszawa.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1972), Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

Kmita J. (2008), „Co” i „jak” dzieła sztuki, w: Sztuka i jej poznawanie. Wybór tekstów „szkoły poznańskiej” publikowanych w latach 1965–1978 w czasopismach „Nurt” i „Sztuka”, red. T. Kostyrko, J. Grad, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kotowa B. (1989), Metodologiczny status wartościowań artystycznych i estetycznych w perspektywie antynaturalistycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Miś A. (2000), Filozofia współczesna. Główne nurty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Neokantyzm. Wybór tekstów, (1984), przeł. B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Rickert H. (1915), Der Gegenstand der Erkenntnis, Tübingen.

Rickert H. (1984), Tezy do systemu filozofii, przeł. B. Borowicz-Sierocka, w: Neokantyzm. Wybór tekstów, przeł. B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Sztumski J. (1999), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Trochimska-Kubacka B. (1999), Absolutyzm aksjologiczny. Rekonstrukcja oparta na aksjologii Rickerta, Schelera i Hartmanna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wellek R., Warren A. (1970), Teoria literatury, przekł. pod red. i z posł. Macieja Żurowskiego, przeł. J. Krycki, I. Sieradzki, M. Żurowski, PWN, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism