Rzecz o przyjaźni i nauce historycznej. Listy Franciszka Bujaka do Stanisława Zakrzewskiego w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Joanna Pisulińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2020.13

Abstrakt


Prezentowana poniżej korespondencja wybitnego historyka dziejów społeczno-gospodarczych Franciszka Bujaka (1875–1953) obejmuje 30 listów i kartek do Stanisława Zakrzewskiego (1873–1936), znanego i cenionego historyka dziejów Polski, jego wieloletniego przyjaciela i współpracownika. Zostały one wysłane w latach 1902–1933 i dotyczą głównie spraw prywatnych, osobistych, ale i również naukowo-organizacyjnych. Prezentowany zbiór listów pochodzi z zasobów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.


Słowa kluczowe


Franciszek Bujak; Stanisław Zakrzewski; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus J., Stanisław Zakrzewski wobec problemu ideologii ustrojowej, „Przewodnik Historyczno-Prawny” 1937, s. 73–78.

Błachowska K., Stanisław Zakrzewski (1873–1936), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 379–397.

Budzyński Z., Franciszek Bujak (1875–1953), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 421–440.

Budzyński Z., Szkoła historii społeczno-gospodarczej Franciszka Bujaka na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2004, s. 309–328.

Dąbkowski P., Profesor Stanisław Zakrzewski. Jego praca w Towarzystwie Naukowem Lwowskiem, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1936, nr 1, s. 99–108.

Franaszek P., Bujakowska koncepcja badania dziejów gospodarczych ziem polskich „Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych” i Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, w: Celem nauki jest człowiek... Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, Kraków 2000, s. 37–46.

Grabski A.F., Franciszek Bujak i historia gospodarcza (uwagi o metodologicznych poglądach uczonego), „Historyka” 9, 1979, s. 101–124.

Handelsman M., Stanisław Zakrzewski 1873–1936, „Droga” 16, 1937, s. 420–430.

Inglot S., Badania z zakresu dziejów społecznych i gospodarczych w Polsce 1918–1930, „Wiadomości Historyczne” 1933, nr 2, s. 81–111, 153–178.

Inglot S., Franciszek Bujak. Działalność naukowa i dydaktyczna, Wrocław 1955.

Janeczek A., Franciszek Bujak: historyk w nurcie życia, w: F. Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, Poznań 2001, s. 207–233.

Madurowicz-Urbańska H., Franciszek Bujak – o nowy kształt historii, w: F. Bujak, Wybór pism, t. 1, Warszawa 1976 (wyd. 2, Kraków 2001).

Madurowicz-Urbańska H., Franciszek Bujak 1875–1953, w: Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 208–211.

Maternicki J., U progu niepodległości, w: tenże, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w., Rzeszów 2009, s. 304–314.

Modelski T.E., Działalność naukowa Ś.p. Stanisława Zakrzewskiego, Lwów 1936.

Pawelec T., Trzy wizje dziejów – F. Bujak, M. Handelsman, J. Rutkowski, w: Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 5, red. J. Maternicki, Warszawa 1990, s. 166–186.

Pisulińska J., Zagadnienie syntezy w refleksji metodologicznej i dziejopisarstwie Stanisława Zakrzewskiego, w: Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX–XXI wieku, red. K. Błachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz, Warszawa 2013, s. 213–227.

Shelton A.K., The Democratic Idea in Polish History and Historiography: Franciszek Bujak (1875–1953), Boulder 1989.

Szafraniec B., Franciszek Bujak (1875–1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna, Toruń 2009.

Śreniowska K., Stanisław Zakrzewski. Przyczynek do charakterystyki prądów ideologicznych w historiografii polskiej 1893–1936, Łódź 1956.

Tyszkiewicz J., Stanisław Zakrzewski był nie tylko mediewistą, w: Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 3, red. J. Maternicki, Warszawa 1989, s. 119–131.

Tyszkowski K., Stanisław Zakrzewski (Wspomnienia pośmiertne), „Nowe Czasy” 1936, nr 6, s. 3.

Włodarski B., Zarys biograficzny (Stanisława Zakrzewskiego), w: S. Zakrzewski, Zagadnienia historyczne, t. 1, Lwów 1936, s. VII–XVI.

Wójcik-Łagan H., Franciszek Bujak jako dydaktyk historii, w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 500–510.

Zajączkowski S., Stanisław Zakrzewski 1873–1936, „Ateneum Wileńskie” 1936, s. 905–944.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism