Codzienność w sudeckich sanatoriach w latach 1950–1966

Kinga Woźniakowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2018.08

Abstrakt


Po 1945 r. uzdrowiska przekształcono całkowicie, zarówno pod względem systemu leczenia, działalności kuracyjnej, jak i sposobu ich administrowania. Upaństwowione kurorty stały się nieodłączną częścią socjalistycznej służby zdrowia oraz centralnie sterowanej gospodarki. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na aspektach społeczno-kulturowych, podejmując m.in. wątki charakteru uzdrowisk czy oferty przygotowanej dla kuracjuszy. Celem publikacji jest pokazanie, jak w okresie powojennym na nowo kształtowało się życie uzdrowiskowe i jakie trudności temu towarzyszyły. Przedstawiono specyfikę pobytu dorosłych kuracjuszy w ramach lecznictwa zamkniętego, podczas którego chory stale przebywał w sanatorium.

 

After 1945, health resorts were totally transformed, both as regards the treatment and therapeutical systems, and their administration. Health resorts, taken over by the state, became an integral part of the socialist national health service and a centrally managed economy. The article focuses mainly on socio-cultural aspects, taking up such questions as the character of health resorts or their proposal for patients. The purpose of the study is to demonstrate how the offer of health and rehabilitation resorts was reshaped in the post-war reality and what difficulties had to be overcome. A specificity of the inpatient care is presented when adult patients are housed in a sanatorium.


Słowa kluczowe


uzdrowiska dolnośląskie po 1945 r.; PRL; socjalistyczna służba zdrowia; życie codzienne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych

Naczelna Dyrekcja „Polskie Uzdrowiska”, sygn. 1/1–1/5, 4/1–4/7, 5/23;

Centralny Zarząd Uzdrowisk, sygn. 2/24, 8/3;

Zjednoczenie Uzdrowiska Polskie, sygn. 3/20;

Ministerstwo Zdrowia, sygn. 49.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Uzdrowisko Długopole w Długopolu-Zdroju, sygn. 8, 14, 16, 17;

Uzdrowisko Kudowa w Kudowie-Zdroju, sygn. 5/32, 5/33;

Uzdrowisko Lądek-Długopole, sygn. 46, 54, 180;

Uzdrowisko Lądek w Lądku-Zdroju, sygn. 59, 69;

Uzdrowisko Polanica w Polanicy-Zdroju, sygn. 1/318;

Uzdrowisko Przerzeczyn w Przerzeczynie-Zdroju, sygn. 3, 128.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa, sygn. 1139, 1140.

Źródła opublikowane i opracowania

procent kuracjuszy Lądka – to chłopi i robotnicy, „Służba Zdrowia” 1951, nr 42, s. 4.

Balińska G., Uzdrowiska dolnośląskie. Problemy rozwoju i ochrony wartości kulturowych do II wojny światowej, Wrocław 1991.

Braki Świeradowa-Zdroju, „Służba Zdrowia” 1952, nr 10, s. 7.

Cegliński S., Kalinowski M., Jak leczyć się w uzdrowisku (Poradnik dla skierowanych na leczenie uzdrowiskowe), Warszawa 1957.

Cieplickie termy leczą chorych robotników i chłopów, „Służba Zdrowia” 1952, nr 33, s. 4.

Dobrzyński J., Uzdrowiska państwowe w roku 1951 (szkic sprawozdawczo-statystyczny), „Balneologia Polska” 4, 1953, s. 119–131.

Festiwal Moniuszkowski w Kudowie, „Służba Zdrowia” 1962, nr 27, s. 4.

Grata P., Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 15, 2017, s. 5–21.

Jarosz D., „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956, Warszawa–Kielce 2003.

Kaletowa L., Festiwale dusznickie w wypowiedziach ich twórców, uczestników i obserwatorów, w: Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach-Zdroju 1946–1999, Wrocław 2000, s. 46–77.

Kazior A., Zapewnić uzdrowiskom dobrych lekarzy, „Służba Zdrowia” 1962, nr 2, s. 3.

Okuniewski Z., Wczasy lecznicze w Polanicy dla świata pracy, „Służba Zdrowia” 1952, nr 27, s. 4.

Państwowe Uzdrowiska Dolnośląskie. Informator na sezon wiosenny 1946, b.m. i d.w.

Piątek E., Piątek Z., Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska, Szczawno-Zdrój 1996.

Pod znakiem Chopina, „Wiadomości Uzdrowiskowe” 1958, nr 4, s. 91.

Polanica, „Wiadomości Uzdrowiskowe” 1958, nr 4, s. 92–93.

Przerwa T., Wędrówka po Sudetach. Szkice z historii turystyki śląskiej przed 1945 r., Wrocław 2005.

Rodan W., List z Długopola, „Służba Zdrowia” 1958, nr 23, s. 6.

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, red. M.I. Mileska, Warszawa 2000.

Sroka P., Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945–1956, Wrocław 2013.

Sroka P., Wczasy z kaowcem, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 2, s. 29–34.

Strzelecki T.M., Festiwal Moniuszkowski w Kudowie, „Służba Zdrowia” 1962, nr 32, s. 4.

Uzdrowiska dolnośląskie i ich okolice. Balneologia, historia, przyroda, sztuka, red. A. Falkiewicz, M. Starzewska, Wrocław 1975.

Uzdrowiska w służbie świata pracy, „Służba Zdrowia” 1952, nr 25, s. 7.

Wolanowski L., Jeden dzień w Polanicy, „Służba Zdrowia” 1950, nr 21, s. 4.

Zielonka-Chełmińska A., Znaczenie akcji kulturalno-oświatowej w uzdrowiskach, „Balneologia Polska” 1, 1951, s. 224–226.

Z obrad Ministerstwa Zdrowia. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce Ludowej, „Służba Zdrowia” 1949, nr 3, s. 2.

Żelska Z., Jest taki sobie Lądek, „Służba Zdrowia” 1962, nr 34, s. 7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism