Adaptacja reemigrantów z Francji do komunistycznej rzeczywistości w Polsce Ludowej w latach 1945–1954

Aneta Nisiobęcka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2018.07

Abstrakt


Przedmiotem analizy są nieomówione dotąd w literaturze przedmiotu procesy adaptacyjne Polaków przybyłych z ziemi francuskiej oraz ich konfrontacja z realiami stalinowskiej Polski. Istotny wpływ na badane problemy adaptacyjne miała kwestia adekwatności założeń komunistycznej polityki reemigracyjnej oraz związanych z nią składanych polskim robotnikom obietnic awansu zawodowego w stosunku do rzeczywistej sytuacji w kraju. Początek rozważań wyznacza rok zakończenia wojny, koniec – 1954 r., kiedy po śmierci Stalina i ucieczce Józefa Światły nastąpiło złagodzenie kursu w działaniach aparatu bezpieczeństwa wobec środowiska reemigrantów.

W artykule omówiono powody, którymi Polacy kierowali się przy podejmowaniu decyzji o powrocie lub pozostaniu we Francji, a następnie przedstawiono konfrontację ich wyobrażeń o warunkach życia w Polsce Ludowej z powojenną rzeczywistością. W dalszej części zostały przybliżone postawy, zachowania i obyczaje reemigrantów osiedlonych na Górnym i Dolnym Śląsku oraz zagadnienia związane z inwigilacją środowiska reemigrantów przez Urząd Bezpieczeństwa, sprzeczne z propagandowymi założeniami polityki reemigracyjnej Polski Ludowej.

 

The article focuses on, undiscussed so far in the literature on the subject, the adaptive processes of the Poles who came from France to Stalinist Poland, and their confrontation with the reality of Stalinist Poland. An important influence on the studied adaptation problems was exerted by the question of adequacy of principles of communist repatriation policy and its promises of professional promotion made to Polish workers in relation to the actual situation in the country. The chronological scope of the study is from the end of the war to the year 1954 when, after Stalin’s death and the escape of Józef Światło, there was a “thaw” in actions of security services within the communities of repatriates.

The article presents motives of the Poles deciding to stay in France or leave it for Poland, and then a confrontation of their ideas about the conditions of life in People’s Poland. The following part discusses the attitudes, behaviour, and customs of repatriates settled in Upper and Lower Silesia, and questions related to the surveillance of the repatriate community by the Security Office, at variance with propagandist assumptions of repatriate policy of the Polish People’s Republic.


Słowa kluczowe


adaptacja; reemigracja z Francji; górnictwo; rolnicy; płace; warunki mieszkaniowe; inwigilacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chumiński J., „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych 1945–1956, „Kwartalnik Historyczny” 2006, nr 4, s. 17–45.

Chumiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego: 1944–1956, Wrocław 1999.

Chumiński J., Wpływ aparatu bezpieczeństwa na sytuację kadrową w przemyśle polskim w latach 1945–1956, w: „Budujemy socjalizm…”. Materiały pokonferencyjne, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2010, s. 19–45.

Jarosz D., Pasztor M., Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948–1953, Toruń 2001.

Małkiewicz A., Październik 1956 r. w Wałbrzychu, w: Październik na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego, Mierki k. Olsztyna, wrzesień 1996, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1997, s. 77–93.

Markiewicz W., Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji, Poznań 1960.

Ponty J., L’immigration dans les textes. France, 1789–2002, Berlin–Paris 2004.

Retecki P., Górnictwo w Wałbrzychu w latach 1945–1948, Wrocław 2010.

Turajczyk L., Polonijne organizacje społeczno-polityczne we Francji i ich postawa wobec powrotu emigracji zarobkowej do kraju (1945–1948), „Materiały i Studia z Najnowszej Historii Polski” 3, 1967, s. 45–62.

Turajczyk L., Społeczno-polityczne organizacje polskie we Francji 1944–1948, Warszawa 1978.

Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism