Inteligencja polska, jej ewolucja historyczna przed wojną i w dobie powojennej

Janusz Żarnowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2018.05

Abstrakt


Autor, który przez wiele dziesięcioleci zajmował się historią inteligencji polskiej w latach międzywojennych, rozszerza swe zainteresowania na cały okres XX i początki XXI w. Dochodzi do wniosku, że inteligencja jako warstwa społeczna zaczyna być mniej ważna od inteligencji w rozumieniu elity kulturowej i intelektualnej. Szkic rysuje w skrócie jej dzieje.

 

The author who, for many decades, worked on the history of Polish intelligentsia in the interwar period, extends his scholarly interest to the whole twentieth and the early twenty-first century. He concludes that the intelligentsia as a social strata begin to be less important than the intelligentsia as a cultural and intellectual elite. The present study sketches a summary of the intelligentsia’s history.


Słowa kluczowe


kultura narodowa; inteligencja; intelektualiści; liberalizm społeczny; awans społeczny; komunizm; globalizacja społeczna i kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965 w 13 tomach, Warszawa 2009. Fijałkowska B., Polityka i twórcy (1948–1959), Warszawa 1985.

Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Londyn 1989.

Hass L., Inteligencji polskiej dole i niedole: XIX i XX wiek, Łowicz 1999.

Inteligencja w Polsce: specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Warszawa 2008.

Iwaszkiewicz J., Dzienniki, t. 1–3: 1911–1980, Warszawa 2007–2011.

Rakowski M., Dzienniki polityczne [1958–1990], Warszawa 1998–2005.

Żarnowski J., Nowe spojrzenie na społeczeństwo Polski międzywojennej, w: Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, Warszawa 2015 (Metamorfozy Społeczne, 10), s. 13–46.

Żarnowski J., Rola państwa w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej. Zarys problemu i uwagi wstępne, w: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014 (Metamorfozy Społeczne, 8), s. 9–32.

Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: 1918–1939, Warszawa 1973.

Żarnowski J., Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1964.

Żółkiewski S., Kultura literacka 1918–1932, Warszawa 1973.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism