O naturze zjawisk gospodarczych i pożytkach płynących z interdyscyplinarności w naukach społecznych

Janina Godłów-Legiędź

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.13

Abstrakt


W artykule przedstawione są argumenty za interdyscyplinarnością badań w naukach społecznych oraz rozwijana jest teza, że nowa historia gospodarcza jest programem badawczym przekraczającym intencje inicjatorów stosowania w historii gospodarczej neoklasycznych teorii i zaawansowanych metod ilościowych. Badania Douglassa Northa i Roberta Fogla przyczyniły się do zrozumienia roli instytucji w rozwoju gospodarczym i ujawniły ograniczenia ortodoksyjnej ekonomii. Ich sukces potwierdza nie tylko potrzebę ścisłej współpracy ekonomistów i historyków, ale także konieczność uwzględniania w badaniach ekonomicznych ustaleń innych nauk.

 

On the nature of economic phenomena and benefits of interdisciplinarity in social sciences

The article presents arguments for interdisciplinarity of research in the social sciences and puts forward a thesis that a new economic history is a research programme that exceeds intentions of the initiators of the use of neoclassic theories and advanced quantitative methods in economic history. Douglass North’s and Robert Fogel’s studies have contributed to the understanding of a role played by institutions in the economic development, and exposed limitations of orthodox economics. Their success confirms the need not only for close cooperation between historians and economists, but also for establishments of other disciplines to be taken into consideration in economic studies.


Słowa kluczowe


nowa historia gospodarcza; interdyscyplinarność; instytucje; rozwój; psychologia kognitywna; new economic history; interdisciplinarity; institutions; development; cognitive psychology

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Denzau A., North D.C., Shared Mental Models. Ideologies and Institutions, „Kyklos” 1994, nr 1, s. 3–31.

Fogel R.W., Catching up with the Economy, „The American Economic Review” 1999, nr 1, s. 1–21.

Fogel R.W., Economic Growth, Population Theory and Physiology. The Bearing of Long-term Processes on the Making of Economic Policy, „American Economic Review” 2000, nr 3, s. 369–395.

Fogel R.W., The Escape from Hunger and Premature Death, 1700–2100. Europe, America, and the Third World, Cambridge 2004.

Fogel R.W., Health, Nutrition and Economic Growth, „Economic Development and Cultural Change” 2004, nr 3, s. 643–658.

Fogel R.W., Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu, wstęp do wyd. pol. L. Balcerowicz, tłum. A. Solek, Warszawa 2014.

Fogel R.W., Costa D., A Theory of Technophysio Revolution, with Some Implications for Forecasting Population, Health Care Costs and Pensions Costs, „Demography” 1997, nr 1, s. 49–66.

Fogel R.W., Engerman S.L., Time on the Cross. The Economics of American Negro Slavery, New York–London 1995.

Goldin C., Cliometrics and the Nobel, „Journal of Economic Perspectives” 1995, nr 2, s. 191–208.

Hayek F.A. von, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, tłum. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998.

Kochanowicz J., Homo oeconomicus i historia gospodarcza (w związku z książką Dauglasa C. Northa, Structure and change in economic history, New York–London 1981), PH, t. 74, 1983, nr 3, s. 517–526.

Kochanowicz J., Ucieczka w historię. Ego Lecture na Wydziale Historycznym Central European University 5 VI 2014 r., RDSG, t. 75, 2015, s. 13–33.

North D.C., Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600–1850, „Journal of Political Economy” 1968, nr 5, s. 953–970.

North D.C., Beyond the New Economic History, „The Journal of Economic History” 1974, nr 1, s. 1–7.

North D.C., Structure and Performance. The Task of Economic History, „Journal of Economic Literature” 16, 1978, s. 963–978.

North D.C., Economic Performance Through Time, „The American Economic Review” 1994, nr 3, s. 359–368.

North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton–Oxford 2005.

North D.C., Zrozumieć przemiany gospodarcze, wstęp do wyd. pol. L. Balcerowicz, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2014.

Scott W.R., Institutions and Organizations. Ideas and Interests, Los Angeles 2008.

Solari S., Individual Rights, Economic Transactions and Recognition. Legal Approach to Social Economics, w: Law and Social Economics. Essays in Ethical Values for Theory, Practice and Policy, red. M. White, London 2015, s. 41–59.

Sosnowska A., Kochanowicz, Kula, zacofanie. O badaniach wschodnioeuropejskiej peryferii, RDSG, t. 75, 2015, s. 45–58.

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism