Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

Małgorzata Przeniosło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.11

Abstrakt


W artykule ustalono wielkość Wydziału Lekarskiego na tle pozostałych wydziałów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i wydziałów medycznych innych uczelni. Przeanalizowano zasady wyłaniania i funkcjonowanie władz Wydziału oraz przedstawiono dane dotyczące dziekanów i prodziekanów w kolejnych latach, omówiono także pracę przedstawicieli Wydziału we władzach uczelni. Przybliżono też zasady zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych, wymagania w stosunku do nich oraz ich zaangażowanie w pracę naukową i dydaktyczną. Ustalono liczbę katedr profesorskich oraz ich kierowników w poszczególnych latach, liczbę docentów i pomocniczych pracowników naukowych. Omówiono również zasady studiowania na wydziałach lekarskich i stosunek do nauki słuchaczy WL USB.

 

The Faculty of Medicine of Stefan Batory University in Vilnius 1919–1939

The article reconstructs the size of the Faculty of Medicine as compared to other faculties of Stefan Batory University (SBU) in Vilnius and medical faculties of other universities. There is a presentation of rules of election and functioning of the Faculty authorities and a presentation of deans and vice-deans in successive years; this is supplemented by an analysis of work done by representatives of the Faculty of Medicine within the University authorities. Apart from that, rules regulating the employment of research and teaching staff, requirements they had to meet, and their commitment to work. A number of professorial chairs and their heads has been established, a number of post-doctoral employees and of auxiliary research staff. There is also a presentation of rules regulating studies at medical faculties and of the attitudes of the Faculty of Medicine SBU students towards their studies.


Słowa kluczowe


dzieje szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej; nauki medyczne; profesorowie; studenci medycyny; history of higher education in the Second Polish Republic; medical sciences; professors; students of medicine

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ginko T., Zarys dziejów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, w: Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, red. L. Piechnik, K. Puchowski, Kraków 1996, s. 185–201.

Jaczewski B., Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918–1939, Wrocław 1978.

Przeniosło M., Nauczyciele akademiccy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Respectus Philologicus” 24, 2013, s. 176–193.

Przeniosło M., Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 57, 2014, z. 1–2, s. 87–103.

Trzebiński S., Wydział Lekarski USB w latach 1919–1929, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 377–507.

Wittlinowa H., Atlas szkolnictwa wyższego, Warszawa 1937.

Wrzosek A., Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w 1919 r., w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 1–32.

Żongołłowicz B., Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism