Geography Matters. Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz

Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski, Rafał Matera

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.08

Abstrakt


Niniejszy artykuł, na przykładzie analizy gospodarki miasta Łodzi, stanowi kolejny przyczynek w coraz obfitszej literaturze na temat czynników pobudzających wzrost gospodarczy. Autorzy pokazują, w jaki sposób czynniki geograficzne mogą stymulować bądź hamować rozwój gospodarczy w różnych okresach. W artykule omawiają przyczyny gospodarczej stagnacji miasta przez pierwsze cztery stulecia jego istnienia i następujący po tym jego szybki rozwój. W toku badań ustalili przede wszystkim, że w przypadku Łodzi długofalowy rozwój nie byłby możliwy bez kilku czynników środowiskowych, które pozwoliły podjąć dobre decyzje i zapewniły miastu stabilność instytucjonalną.

 

Geography Matters. Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz

The paper contributes to a growing body of literature on factors triggering economic growth by providing an analysis of the case of city of Lodz. We demonstrate how geographical factors can play their roles as incentives or hindrances of economic development in different periods of time. The paper discusses the reasons for the city’s economic stagnation for the four first centuries of its existence and the subsequent rapid growth. The main finding is that in the case of Lodz, the long-term development would not be possible without a few environmental factors which supported to make good decisions and to impose institutional stabilization of the city.


Słowa kluczowe


czynniki rozwoju; rozwój Łodzi; czynniki geograficzne; czynniki środowiskowe; czynniki instytucjonalne; factors of development; development of Lodz; geographical factors; environmental factors; institutional factors

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Acemoglu D., Introduction to Modern Economic Growth, Princeton–Oxford, 2009.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., “Institutions as the fundamental cause of long-run growth”, in: Handbook of Economic Growth, vol. 1A, ed. by Ph. Aghion, S. Durlauf, North Holland, 2005.

Acemoglu D., Robinson J.A., “The role of institutions in growth and development”, in: The World Bank Commission on Growth and Development, Working Paper no. 10, Washington, 2008.

Acemoglu D., Robinson J.A., Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty, New York, 2012.

Allen R.C., Global Economic History. A Very Short Introduction, New York, 2011.

Arthur B., “Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical small events”, Economic Journal, 1989, no. 1, pp. 116–131.

Beattie A., False Economy. A Surprising Economic History of the World, New York, 2009.

Bloch J.G., Przemysł fabryczny Królestwa Polskiego w okresie dziesięcioletnim od 1871 do 1880 r. z uwzględnieniem jego stanu poprzedniego, Warsaw, 1884.

Cameron R., A Concise Economic History of the World. From Palaeolithic Times to the Present, Oxford, 1993.

Clark G., A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton–Oxford, 2007.

Colinvaux P., The Fates of Nations. A Biological Theory of History, New York, 1980.

A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, ed. by S. Liszewski, C. Young, Łódź, 1997.

David P., “Clio and the economics of QWERTY”, American Economic Review, 75, 1985, no. 2, pp. 332–337.

Diamond J., Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies, New York, 1997.

Diamond J., Collapse. How Societies Choose to Fail or Succeed, New York, 2005.

Dylik J., Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi, Łódź, 1948 (Acta Geographica Lodziensis, 2).

Dzionek-Kozłowska J., Matera R., “New institutional economics’ perspective on wealth and poverty of nations. Concise review and general remarks on Acemoglu and Robinson’s concept”, Scientific Annals of the ‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iasi. Economic Sciences, 2015, no. 62 (SI), pp. 11–18.

Dzionek-Kozłowska J., Matera R., “Institutions without culture. A critique of Acemoglu and Robinson’s theory of economic development”, Lodz Economic Working Papers, 2016, no. 9, pp. 1–15.

Dzionek-Kozłowska J., Matera R., “O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona”, Gospodarka Narodowa, 27, 2016, no. 5 (285), pp. 5–26.

Flatt O., Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warsaw, 1853.

Lal D., Reviving the Invisible Hand. The Case for Classical Liberalism in the Twenty-First Century, New Jersey, 2006.

Landes D., The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor, New York, 1998.

Maddison A., “Explaining the economic performance of nations 1820–1989”, in: Convergence of Productivity, ed. by W. Baumol, R. Nelson, E. Wolff, Oxford, 1993, pp. 20–61.

Maddison A., The World Economy. A Millennial Perspective, Paris, 2001.

Maddison A., Contours of the World Economy 1–2030 AD. Essays in Macro-Economic History, Oxford, 2007.

Marshall A., Principles of Economics, vol. 2, London, 1961, App. A, par. 10.

Matera R., “Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na przełomie mileniów – wkład Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76, 2014, no. 1, pp. 269–282.

North D.C., Structure and Change in Economic History, New York, 1981.

North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 1990.

North D.C., Understanding the Process of Economic Change, New Jersey, 2005.

Olson M., The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New Haven–London, 1982.

Puś W., “Skład narodowościowy przemysłowców łódzkich do 1914 r.”, in: Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944, ed. by W. Puś, S. Liszewski, Łódź, 1991, pp. 55–78.

Puś W., Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim: 1870–1914, Łódź, 1997.

Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa, Łódź, 1994.

Robinson J.A., “Economic development and democracy”, Annual Review of Political Science, 2006, no. 9, pp. 503–522.

Rytch S., Piwowarstwo łódzkie do roku 1864, Łódź, 2005.

Sachs J., The End of Poverty. The Economic Possibilities for Our Time, New York, 2005.

Sen A.K., Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, 1982.

Sen A.K., Development as Freedom, New York, 1999.

Sen A.K., The Price of Inequality. How Today’s Divided Society Endangers Our Future, New York, 2012.

Sokołowicz M., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń, bliskość, instytucje, Łódź, 2015.

Stiglitz J.E., Globalization and its Discontents, New York, 2002.

Szymański M.J., Browary Łodzi i regionu. Historia i współczesność, Łódź, 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism