Rynek kredytowy w osiemnastowiecznym Białymstoku w świetle analiz ksiąg miejskich

Monika Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.07

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki analiz funkcjonowania rynku kredytowego w Białymstoku w drugiej połowie XVIII w. Materiałem źródłowym, na którym oparto badania, są najstarsze zachowane księgi miejskie Białegostoku. Podstawę tę uzupełniają dokumenty z przechowywanych w AGAD zespołów Archiwum Roskiego oraz Archiwum Branickich z Białegostoku. Badaniu poddano takie elementy charakteryzujące rynek kredytowy jak: wartość zapisów, struktura obrotów, czas trwania umów oraz sposoby zabezpieczenia kontraktów.

 

The credit market in eighteenth-century Białystok in the light of municipal registers

The article presents the results of analyses of the functioning of the credit market in Białystok in the second half of the eighteenth century. The studies have been based on the oldest municipal registers preserved in Białystok, which were supplemented by documents kept in the Roskie Archives and the Branicki Archives in Białystok. The analyses included such elements of the credit market as: the values of entries, turnover structure, duration of agreements, and contract guarantees.


Słowa kluczowe


miasto prywatne; Białystok; rynek kredytowy; historia gospodarcza; private town; Białystok; credit market; economic history

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 8, 48; Archiwum Roskie, Akta osobisto-rodzinne i majątkowo-prawne, sygn. 628, 633, 634, 636, 640, 645, 651; Księgi miejskie białostockie, sygn. 1–3.

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Teki Glinki, teka 122.

Źródła opublikowane

Pałac Branickich w Białymstoku, t. 1: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 1–2, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012.

Pałac Branickich w Białymstoku, t. 2: Lata 1802–1809, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2015.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799–1853, oprac. W. Wróbel, Białystok 2016.

Volumina legum, t. 8, Petersburg 1860.

Opracowania

Dunin-Wąsowicz A., Kapitał mieszczański Nowego Sącza na przełomie XVI/ XVII wieku. Wpływ na ekonomikę miasta i zaplecza, Warszawa 1967.

Kornatowski W., Kryzys bankowy w Polsce w 1793 roku: upadłość Teppera, Szulca, Kabryta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera, Warszawa 1937.

Kusiński W., Przemiany funkcji Białegostoku w przeszłości, „Rocznik Białostocki” 6, 1966, s. 267–296.

Lech M.J., Białystok – miasto i jego mieszkańcy w XVIII w., „Rocznik Białostocki” 6, 1965, s. 441–454.

Lech M.J., Dzieje i obraz Białegostoku w XVIII w., w: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 1, red. J. Antoniewicz, J. Joka, Białystok 1968, s. 129–150.

Leszczyński A., Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. (studium osadnicze, prawne i ekonomiczne), Wrocław 1980.

Łopatecki K., Ustrój XVIII-wiecznego miasta Białystok, „Miscellanea Historico-Iuridica” 14, 2015, z. 1, s. 349–379.

Łopatecki K., Kupczewska M., Dyspozycje majątkowe Izabeli z Poniatowskich Branickiej na wypadek śmierci, KHKM, t. 64, 2016, nr 4, s. 485–493.

Maroszek J., Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI–XVIII w., w: M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce (XIV–XVIII w.), Wrocław 1976, s. 88–195.

Mączak A., Kredyt w gospodarce chłopskiej na Żuławach Malborskich początku XVII w., PH, t. 51, 1960, z. 2, s. 285–313.

Morgensztern J., Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w. (wierzytelności i zadłużenia), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 64, 1967, s. 3–32.

Mościcki H., Białystok – zarys historyczny, Białystok 1933.

Mycio A., Formy kredytu mieszczańskiego na początku XVII wieku w świetle ksiąg ławniczych Starego Miasta Torunia, „Rocznik Toruński” 26, 1999, s. 55–70.

Oleksicki A., Rozwój przestrzenny i struktura ludności Białegostoku w XVIII wieku, w: Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII wieku, red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981, s. 31–90.

Oleksicki A., Socjotopografia Białegostoku w XVIII w. w świetle inwentarza miasta z 1771/72 i planu Beckera z 1799 r., w: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 4, red. H. Majecki, Białystok 1985, s. 41–56.

Rybarski R., Kredyt i lichwa w ekonomii samborskiej w XVIII wieku, Lwów 1936.

Samsonowicz H., Studia nad rentą miejską w Prusach w XV wieku, „Zapiski Historyczne” 25, 1960, z. 2, s. 35–57.

Szafran P., Kredyt na Żuławach Gdańskich w XVII–XVIII wieku, „Rocznik Gdański” 45, 1985, z. 1, s. 139–148.

Sztachelska-Kokoczka A., Handel w miastach dóbr podlaskich Jana Klemensa Branickiego, w: Miasto, region, społeczeństwo. Studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 1992, s. 101–110.

Sztachelska-Kokoczka A., Białystok za pałacową bramą, Białystok 2009.

Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism