Miasta prywatne Kijowszczyzny w XVI i pierwszej połowie XVII w.: specyfika rozwoju i funkcjonowania

Natalia Biłous

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.09

Abstrakt


XVI w. i pierwsza połowa XVII w. to okres dynamicznego rozwoju sieci miejskiej w województwie kijowskim. Ważną cezurą w nasileniu tego procesu było zawarcie unii lubelskiej w 1569 r. W artykule omówiono dotychczasowe ustalenia dotyczące liczby miast. Według przeprowadzonych badań przed 1648 r. istniało tam 328 miast prywatnych, w tym 20 w dobrach kościelnych. Przedstawiono również funkcje miast Kijowszczyzny oraz specyfikę ich rozwoju jako ośrodków pogranicznych.

Słowa kluczowe


miasta prywatne; prawo magdeburskie; przywileje; terytoria pogranicza; województwo kijowskie; XVI i XVII w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biłous N., Wpływ unii lubelskiej na rozwój urbanizacji województwa kijowskiego, w: Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej, red. T. Kempa, K. Mikulski, Toruń 2011, s. 201–208.

Biłous N., Урбанізація Київського воєводства у ХV–ХVІІ ст.: основні етапи та особливості, w: Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 184–202.

Bobiński W., Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2000.

Buczko W., Miasta prywatne w strukturze majątków magnackich na Kijowszczyźnie drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku, w: Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Warszawa, 2006, s. 87–97.

Litwin H., Fakcje magnackie na Kijowszczyźnie 1569–1648, w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., red. J. Urwanowicz, Białystok 2003, s. 47–70.

Litwin H., Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000.

Opas T., Miasta prywatne a Rzeczpospolita, KH, t. 78, 1971, nr 1, s. 28–47.

Petryszyn H., Ruch urbanistyczny doby nowożytnej na terenach Ukrainy. Typologia miast i interpretacja wzorców lokacyjnych (XVI – połowa XVII wieku), w: Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006, s. 279–315.

Szczygieł R., Udział magnaterii w urbanizacji ziem polskich w XVI wieku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 945, Historia LXVI, 1988, s. 249–256.

Wyrobisz A., Małe miasta w Polsce w XVI i XVII w., w: Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa 1976, s. 177–187.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism