Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych publikują artykuły stanowiące nowy i oryginalny wkład do wiedzy w zakresie przeszłości społecznej i gospodarczej. Redakcja oczekuje od autorów wyraźnego zaznaczenia (we wstępie artykułu) charakteru tego wkładu. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Nadesłane teksty, po wstępnej kwalifikacji, przekazywane są do oceny 2 recenzentów, opiniujących materiał w trybie podwójnej anonimowości.

Redakcja RDSG prosi o przysyłanie tekstów w postaci elektronicznej na adres redakcja.rdsg@gmail.com, w powszechnie stosowanym programie edytorskim (najlepiej Word). Teksty nie powinny przekraczać 80 tys. znaków (łącznie z przypisami i spacjami) w wypadku artykułów i materiałów, 10 tys. w wypadku recenzji i sprawozdań oraz 20 tys. w wypadku artykułów recenzyjnych dotyczących kilku książek. Należy podać:

- adres e-mailowy autora,

- dołączyć streszczenie (do artykułów i materiałów) w języku polskim (ok. 1500 znaków),

- słowa kluczowe,

- krótki biogram autora (ok. 1000 znaków) wraz z informacją o miejscu pracy (afiliacji) autora,

- odrębną bibliografię (ok. 10 pozycji; mogą to być pozycje cytowane w pracy lub istotne ze względu na metodologię badań czy też szerszy kontekst opisywanego zjawiska).

W artykule wyodrębnić należy:

a) uwagi wstępne/wstęp (ok. 3 tys. znaków), prezentujące zdefiniowanie problemu/pytania badawczego w kontekście stanu badań nad analizowaną problematyką, informację o najważniejszych źródłach wykorzystywanych w pracy oraz zastosowanej metodzie analizy;

b) podsumowanie/zakończenie (ok. 1000 znaków), w którym autor syntetycznie wskazuje przedstawione w artykule ustalenia (opis nieznanego dotąd zjawiska, nowa interpretacja problemu, zakwestionowanie dotychczas obowiązującego przekonania etc.), a także ewentualne wynikające z nich dalsze kierunki badawcze.

Tekst nie powinien być formatowany, np. przez użycie odmiennych rodzajów czcionek, czcionki rozstrzelonej (zamiast rozstrzeleń należy stosować pogrubienia). Kursywa może być stosowana wyłącznie w opisach bibliograficznych, do zapisów tytułów. Zaznaczenia wymagają jedynie kolejne akapity. Do konstruowania tabel należy używać edytora tabel. Tabele i wykresy powinny być zawarte w odrębnym pliku, w tekście trzeba zaznaczyć, gdzie mają się znaleźć. Podobnie traktować należy wykresy i ilustracje. Redakcja zaleca, aby tabele, wykresy i ilustracje były zanalizowane w tekście.

Wszystkie cytaty winny być zaznaczone cudzysłowem.

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony, w numeracji łącznej dla całego artykułu. W wypadku artykułów w języku polskim redakcja zaleca stosowanie następującego zapisu bibliograficznego (zasady odnoszące się do tekstów w języku angielskim podane są w odrębnej instrukcji):

- książka: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, miejsce i rok wydania, ewentualnie wydanie, s.;

- artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, „Tytuł Czasopisma” tom, rok, ewentualnie numer (tomy, zeszyty i numery zawsze cyframi arabskimi), s.;

- artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, w: Tytuł pracy zbiorowej, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora/ów, miejsce i rok wydania, ewentualnie tom, s.;

- archiwalia: nazwa archiwum, nazwa zespołu, numer sygnatury, tytuł dokumentu (cały zapis antykwą), numer karty.

W opisie bibliograficznym winno się stosować opis w języku polskim (red., wyd., tłum., t., cz., nr, z., s. oraz tamże, tenże, taż, dz. cyt.). Przy kolejnych cytowaniach należy zastosować po nazwisku zapis: dz. cyt. – w wypadku jedynej cytowanej w artykule pracy danego autora, w wypadku dwu lub więcej – skrócony zapis tytułu zakończony trzema kropkami (zapis ten powinien być możliwie krótki, ale w sposób niebudzący wątpliwości odróżniający od innych pozycji tegoż autora). W wypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim z odwołaniem do tej samej (tylko jednej) pozycji, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: tamże, s. W wypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim z odwołaniem do innej pozycji tego samego autora/tej samej autorki, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: tenże lub taż zamiast inicjału imienia i nazwiska autora/ki. Przyjmujemy następujący zapis daty: 11 V 1400 r.


Przykładowe zapisy:

T. Manteuffel, Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974, s. 5. Przy kolejnych cytowaniach: T. Manteuffel, dz. cyt., s. 8 lub T. Manteuffel, Kultura..., s. 8 (jeśli w artykule cytowana jest więcej niż jedna praca danego autora).
K. Kopiński, Mieszczanin Dawid Rosenfeld w dyplomatycznej i gospodarczej służbie zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV w., „Zapiski Historyczne” 56, 2001, nr 2–3, s. 41–51.
G. Zalejko, Stereotypy w myśleniu historyków, w: Podręcznik historii – perspektywy modernizacji, red. M. Kujawska, Poznań 1994, s. 31–59.
F. Braudel, Historia i nauki społeczne, w: tenże, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1999, s. 46–89.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filozoficzny II, sygn. 163, Korespondencja z dziekanem Wydziału Filozoficznego w sprawie obsadzenia katedry matematyki ze stycznia i lutego 1921 r., k. 13.

W wypadku opisu bibliograficznego w alfabecie innym niż łaciński należy stosować alfabet oryginału, nie należy dokonywać transliteracji na znaki łacińskie. Prosimy o załączenie skanów stron tytułowych cytowanych publikacji, które nie są wydane czcionką łacińską.

Cytaty obcojęzyczne należy podawać w polskim tłumaczeniu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zamieszczenia oryginalnego tekstu w przypisie.

W tomach RDSG stosowane są skróty umieszczone w „Wykazie skrótów”, publikowanym na stronie internetowej czasopisma (www.ihpan.edu.pl), pozostałe skróty należy podać przy pierwszym cytowaniu w pełnej wersji, z zaznaczeniem (dalej: ), a następnie stosować podany skrót.

Artykuł może zawierać do 10 czarno-białych ilustracji (rycin, schematów etc.), o ile są one niezbędne w tekście. W merytorycznie uzasadnionych wypadkach mogą to być ilustracje kolorowe. W związku z wymogami technicznymi ilustracje kolorowe można umieszczać tylko na sąsiednich stronach, tak aby zawarły się w jednym arkuszu wydawniczym. Wymagania techniczne:

- każda ilustracja musi zostać przekazana w osobnym pliku, najlepiej w formacie tiff, w rozdzielczości 300 dpi, 1:1;

- nazwa pliku musi umożliwiać identyfikację ilustracji, np. mieć nazwę: Nazwisko autora-il-1;

- w tekście głównym miejsce, gdzie ilustracja ma być zamieszczona, musi być opisane w komentarzu, przy czym redakcja zastrzega sobie prawo do drobnych przesunięć (o 1 czy 2 akapity);

- autor ma obowiązek rozstrzygnąć we własnym zakresie kwestie praw autorskich do ilustracji oraz związanych z nimi opłat, informując redakcję, jeśli forma własności ma być odnotowana w tomie (konieczna formuła zapisu). Formuła „ze zbiorów autora” może dotyczyć tylko zdjęć wykonanych osobiście w miejscach, które nie mają zastrzeżonego fotografowania prywatnego.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów ani osobom trzecim.

 


Partnerzy platformy czasopism