Gotowość uczestników projektu UnI-KoMP-AS do zmian

Beata Przyborowska, Marta Piaszczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.014

Abstrakt


Umiejętność przystosowania się do zmian, gotowość do uzupełniania, zmieniania wykształcenia staje się ważna w kontekście nasilenia przemian w różnych dziedzinach naszego życia. Artykuł jest raportem z badań, w których szukano odpowiedzi na pytanie o poziom gotowości do zmian wśród studentów. Pomiar został zrealizowany z wykorzystaniem strategii ilościowej. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Do prowadzonych badań wykorzystano Kwestionariusz gotowości do zmiany autorstwa Roberta Kriegela i Davida Brandta, w tłumaczeniu Anny Paszkowskiej-Rogacz. Formularz zawiera 35 twierdzeń opisujących przekonania, postawy i zachowania dotyczące różnych sytuacji życiowych. Badany odpowiada, korzystając z sześciostopniowej skali. Umożliwia to identyfikację siedmiu następujących cech: pomysłowości, napędu, pewności siebie, optymizmu, podejmowania ryzyka, zdolności adaptacyjnych i tolerancji niepewności. W projekcie UNI-KOMP-AS brali udział studenci kierunków humanistyczno-społecznych. Wyniki pokazują, że respondenci wykazują wysoki poziom gotowości do zmiany. Pozytywnie interpretują otaczającą ich rzeczywistość (89,1%). Deklarują, że niepowodzenia nie działają na nich demotywująco. Wyciągają z nich wnioski na przyszłość. Akceptują możliwość pojawienia się nowych i nieprzewidzianych sytuacji w trakcie realizacji powierzonego im zadania. Większość badanych wykazuje, że żyje chwilą.

Słowa kluczowe


kompetencje zawodowe; aktywizacja zawodowa; gotowość do zmian; szkolnictwo wyższe; projekt UNI-KOMP-AS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska D. (2014), Studia i co dalej? Jak bezkolizyjnie wejść na rynek pracy, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wydawnictwo Cedu Sp. z o.o, Wrocław.

Buchner-Jeziorka A. (2011), Studia wyższe – bez szans na sukces?!, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 39.

Kukla D. (2014), Absolwent na rynku pracy, „Pedagogika”, nr 23.

Oleksa K. (2015), Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowanie się studentów do wyzwań zawodowych, [w:] T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy, Wydawnictwo Libron, Kraków.

Orczyk J. (2015), Zmiany w pracy a przekształcenia w edukacji, „edukacja ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, 38(4).

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M. (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa.

Swacha-Lech M. (2017), Oczekiwania millenialsów w zakresie usług finansowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły w Poznaniu”, t. 73, nr 2.

Tomczyk W. (2016), Uwarunkowania współczesnego rynku pracy w Polsce, „edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1(92).

https://www.manpowergroup.pl/wp.content/uploads/2018/08/2018_Niedobor_talentow_Polska.pdf, dostęp 28.02.2019

Na kogo czeka rynek pracy, czyli jakie kierunki są najbardziej przyszłościowe?, https://www.studia.net/w-drodze-do-kariery/7814-na-kogo-czeka-rynek-pracy-czyli-jakie-kierunki-sa-najbardziej-przyszlosciowe, dostęp 8.03.201
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism