Raport z realizacji projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” (2016–2018). Wybrane propozycje środowiska osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.013

Abstrakt


W latach 2016–2018 zrealizowano projekt pt. „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Jego celem było określenie rodzajów i przejawów dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w ramach poszczególnych praw zawartych w konwencji. Pierwszy etap projektu polegał na identyfikacji przejawów dyskryminacji niepełnosprawnych, drugi na wskazaniu niezbędnych zmian prawnych i pozaprawnych na rzecz ich usunięcia. Wykorzystując metodę analizy źródeł zastanych, przedstawiono dane pochodzące z pierwszego etapu realizacji projektu na temat edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sensorycznymi, zebrane na podstawie opinii uzyskanych od osób dorosłych: 237 osób z niepełnosprawnością wzrokową, 122 osób głuchoniewidomych, 216 osób z niepełnosprawnością słuchową. Opisano bariery oraz propozycje zmian aktów prawnych, regulujących pomoc edukacyjną, rehabilitacyjną i terapeutyczną oraz możliwe kierunki badań naukowych, stanowiących pokłosie realizacji analizowanego projektu.

Słowa kluczowe


niepełnosprawność; osoba z niepełnosprawnością; osoba z niepełnosprawnością sensoryczną; prawa osób z niepełnosprawnościami; Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych; edukacja niepełnosprawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ONZ, New York 2006.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. 2012 r. poz. 1169.

Raport metodologiczny przygotowania Raportu syntetycznego w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016.

Raport z realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Ostateczne rekomendacje prawne wraz z oceną skutków regulacji dla 20 polityk publicznych, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2017.

Raport podsumowujący środowiskowe debaty konsultacyjne przeprowadzone w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, APS, Warszawa 2017.

Szczegółowy raport metodologiczny badania jakościowego wraz z narzędziami. Identyfikacja prawnych, administracyjnych i organizacyjnych uwarunkowań efektywności i jakości polityk publicznej określających funkcjonowanie systemu rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, APS, Warszawa 2016.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 r. poz. 2245.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 r. Nr 123, poz. 776.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. z 2017 r. poz. 888.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 r. Nr 95, poz. 425.

Zaorska M. (2018). Koncepcyjno-realizacyjne konteksty i problemy edukacji integracyjnej w Polsce, [w:] M. zaorska (red.), Lokalne działania w polu pedagogiki specjalnej – kierunki – problemy – rozwiązania, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, s. 89–104.

Zaorska M. (2017a). Postulaty Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacja jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, s. 54–73.

Zaorska M. (2017b). Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarach edukacji i aktywizacji zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 18, s. 16–32.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism