Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych

Emilia Mazurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.012

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie idei powoływania lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji w Polsce, będących centrami inicjowania i organizowania edukacji pozaformalnej dla osób dorosłych w ich najbliższym otoczeniu. Inicjatywa ta koordynowana jest przez Ministerstwo edukacji Narodowej w ramach wdrażania programu na rzecz upowszechniania edukacji dorosłych w Polsce oraz zwiększania dostępu tej grupy do różnych form uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskim poziomie kompetencji kluczowych i/lub nieuczestniczących w zorganizowanych formach edukacji. W artykule przedstawiono założenia, cele i etapy realizacji pilotażowego projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i edukacji” realizowanego przez Politechnikę Wrocławską, finansowanego ze środków Unii europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój. W efekcie projektu powstało 20 lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji w siedmiu województwach w Polsce. W trakcie półrocznej działalności LOWe testowany był model funkcjonowania ośrodków, u którego podstaw legły założenia andragogiki i psychologii rozwoju człowieka dorosłego. Przyjęte w modelu rozwiązania, które w najwyższym stopniu wpłynęły na aktywizację edukacyjną dorosłych, są następujące: elastyczna oferta LOWe oparta na diagnozie potrzeb edukacyjnych dorosłych, kształcenie uwzględniające specyfikę uczenia się dorosłych, bliskość LOWe w stosunku do miejsca zamieszkania, wykorzystanie zasobów i infrastruktury szkół, współpraca LOWe z instytucjami ze swojego otoczenia, integracja społeczności lokalnej. założenia modelu, które nie sprawdziły się w fazie testowania, to: koncentracja na rozwoju kompetencji ważnych dla rozwoju zawodowego, zakres zadań kadry LOWe (tj. prowadzenie zajęć dla dorosłych), towarzyszenie w zmianie. Przeprowadzona ewaluacja była przesłanką do modyfikacji modelu LOWe. Wnioski wynikające z ewaluacji tego projektu i dwóch innych zrealizowanych w tym samym czasie będą stanowić podstawę do następnych interwencji konkursowych mających na celu uruchomienie kolejnych LOWe w kraju.

Słowa kluczowe


całożyciowe uczenie się; edukacja dorosłych; edukacja pozaformalna; lokalny ośrodek wiedzy i edukacji; społeczność lokalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burski J., Chłoń-Domińczak A., Palczyńska M., Rynko M., Śpiewanowski P. (2013), Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport, Instytut Badań edukacyjnych, Warszawa.

Dobrzyńska M., Worek B. (2019), (Nie)uczące się społeczeństwo? Wyzwania pomiaru aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków, http://ec.europa.eu/epale/pl (dostęp: 2.07.2019).

Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp: 15.05.2019).

Góralska R., Leek J. (2017), Empowerment in the Lifelong Learning Perspective. Example from the „ICT Guides” Project, „Rocznik Andragogiczny”,24, s. 269–283.

Jurgiel-Aleksander A. (2015), Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar, „Rocznik Andragogiczny”, 22, s. 79–100.

Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej edukacji TWP, Wrocław.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Mazurek E., Kuzilek-Sekścińska E., Suchożebrska E., Stępień T. (2018), Model Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „Akademia Wiedzy Koniecznej”, WIPRA, Wrocław.

Mazurek E., Stępień T. (2019), Potrzeby aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych. edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 3(106), s. 62–77. DOI: 10.34866/wwyj-gv50.

Ministerstwo edukacji Narodowej, serwis Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/zwiekszenie-dostepu-osob-doroslych-do-roznych-form-uczenia-sie-przez-cale-zycie-poprzez-przygotowanie-szkol-do-pelnienia-roli-lokalnych-osrodkow-wiedzy-i-edukacji/ (dostęp: 2017–2019).

Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, http://snhis. pwr.edu.pl/projekty/projekt-awk-nowe-oblicze-szkoly-jako-lowe (dostęp: 2017–2019).

Stopińska-Pająk A. (2015), Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego, „Rocznik Andragogiczny”, t. 22, s. 289–300.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism