Polki emigrantki w transnarodowych sytuacjach poradniczych

Aneta Słowik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.004

Abstrakt


Autorka w swoim projekcie badawczym, wykorzystując teorię ugruntowaną (Anselma Straussa i Barneya glasera) w interpretacji wywiadów narracyjnych Polek emigrantek praktykujących migrację cyrkulacyjną, przedstawia transnarodowe sytuacje poradnicze. Odwołuje się do wybranych pojęć teoretycznych, np. transnarodowości, i ich rodzajów (linearnej, opartej na zasobach, reaktywnej) oraz sytuacji poradniczych opisywanych przez Alicję Kargulową jako współdziałanie, walka (gra), zakupiona przyjaźń. W części końcowej pokazuje niejednoznaczną, złożoną, wielowątkową dynamikę transnarodowych sytuacji poradniczych.

Słowa kluczowe


Polki emigrantki; Niemcy; migracja cyrkulacyjna; transnarodowość; sytuacje poradnicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appadurai A. (1990), Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, „Theory Culture Society”, 7, s. 294–310.

Bron A., Thunborg C. (2016), O teoretyzowaniu danych biograficznych. Przypadek studentów nietradycyjnych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 3(75), s. 139– –153.

Campani G. (2010), Gender and Migration: A comparative Approach to the Italian and Spanish Cases, [w:] Slany K., Kontos M., Lipai M. (red.), Women in new Migration: Current Debates in European Societies, Jagielonian University Press, Kraków, s. 143–171.

Delcroix C. (2009), Transmission de l’histoire familiale et de la mémoire historique face à la précarité, „Migrations Société”, 21(123–124), s. 143–157.

Delcroix C. (2013), Creative Parenting in Transnational Families, [w:] Soeffner H. g. (red.), Transnationale Vergesellschaftungen, Verhandlungen des 35.Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt, Springer VS, Wiesbaden, s. 1159–1168.

Dobosz D., Glinkowska B. (2015), Kiedy kobieta pakuje walizki – uwarunkowania i cechy migracji kobiet [w:] Regulska A., Dudziak U. (red.), Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, Wyd. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Warszawa, s. 59–70.

Fjell T. I. (2010), Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes, [w:] Isaksen L. W. (red.), Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies Nordic, Academic Press, Lund, s. 97–114.

Goss J. D., Lindquist B. (1995), Conceptualizing international labor migration: a structuration perspective, „International Migration Review”, 29(2), s. 317–351.

Glaser B. (1992), Basics of grounded theory analysis, Sociology Press, Mill Valley.

Glaser B. (2002) Conceptualisation. On theory and theorising using grounded theory, [w:] Bron A., Schemmann M. (red.), Social science theories and adult education research, Lit Verlag, Münster, s. 313–335.

Głażewska B. (2010), Feminizacja migracji we współczesnym świecie, [w:] Markowski K. (red.), Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, Wyd. KUL, Lublin, s. 9–20.

Itzigsohn J., Giorguli-Saucedo S. (2005), Incorporation, Transnationalism, and Gender: Immigrant Incorporation and Transnational Participation as Gendered Processes, „The International Migration Review”, 39(4), s. 895–920.

Kargulowa A. (1986), Poradnictwo jako wiedza i system działań: wstęp do poradoznawstwa, Wyd. UWr, Wrocław.

Kargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. PWN, Warszawa.

Kawczyńska-Butrym Z. (2014), Feminizacja migracji – globalny i rodzinny kontekst opieki, [w:] Jabłoński A., Szyszko M., Gzicka D. (red.), Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, Wyd. KUL, Lublin, s. 189–202.

Kawczyńska-Butrym Z., Czapka E. (2013), Wybrane aspekty deficytu opieki nad populacją starzejącej się Europy, „Praca Socjalna”, 5, s.17–28.

Kaźmierska K. (1997), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kordasiewicz A. (2008), Służąca, pracownik, domownik. Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście retradycjonalizacji instytucji, „Kultura i Społeczeństwo”, 52(2), s. 80–109.

Magee G., Bhatti M. I., Shuaishuai Li A. (2015), The economic modeling of migration and consumption patterns in the English-speaking world, „economic Modelling”, s. 322–330.

Małek A. (2011), Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Wyd. UJ, Kraków.

Mayock P., Sheridan S., Parker S. (2012), Migrant Women and Homelessness: The Role of Gender-based Violence, „european Journal of Homelessness”, 6(1), s. 59–82.

Mitchell K. (2000), Transnationalism, [w:] Johnston R. J., gregory D., Pratt G., Watts M. J. (red.), The dictionary of human geography, Blackwell, Oxford,

s. 853–855.

Menjivar C., Salcido O. (2002), Immigrant Women and Domestic Violence, „gender & Society”, 16(6), s. 898–920.

Pojman W. (2006), Immigrant Women and Feminism in Italy, Aldershot, Burlington–Ashgate.

Popławski T. (1999), Migracje a przemiany struktur społeczności lokalnych Polski Północno-Wschodniej i Śląska Opolskiego, [w:] Zamojski J. E. (red.), Migracje 1945– –1995. Migracje i społeczeństwo, t. 3, Wyd. Neriton, Warszawa, s. 124–146.

Portes A. (1996), Global Villagers: The Rise of Transnational Communities, „The American Prospect”, s. 74–77.

Richmond A. (1993), Reactive Migration: Sociological Perspectives on Refugee Movements, „Journal of Refugee Studies”, 6(1), s. 7–24.

Rokuszewska-Pawełek A. (2006), Wywiad narracyjny jako źródło informacji, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, 1, s. 17–28.

Romaniszyn K. (1999), Kulturowe implikacje współczesnych migracji międzynarodowych. Zarys problematyki na przykładzie Polski, „Studia Polonijne”, t. 20, s. 85–109.

Romaniszyn K. (2003), Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Wyd. KUL, Lublin, s. 33–38.

Sassen S. (2007), Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, tłum. J. Tegnerowicz, Wyd. UJ, Kraków.

Schütze F. (1983), Biographieforschung und narratives Interview, „Neue Praxis”, 3, s. 283–293.

Schütze F. (1997), Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, 1, s. 11–56.

Siarkiewicz E. (2010), Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doświadczeniach granicznych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 141–158.

Siarkiewicz E. (2011), Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Wyd. Uz, zielona góra. Slany K. (2005), International migration. A multidimensional Analysis, AgH University of Science and Technology Pres, Kraków.

Slany K. (2008), Co to znaczy być migrantką?, [w:] Slany K. (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wyd. UJ, Kraków, s. 7–31.

Słowik A. (2016), Transnarodowe sieci poradnicze, Wyd. DSW, Wrocław.

Smith M. P., Guarnizo L. E. (1998), Transnationalism From Below, Transaction Publisher, New Brunswick.

Urbańska S. (2008), Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, [w:] Slany K. (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wyd. UJ, Kraków, s. 75–88.

Wanjiku Kihato C. (2007), Invisible lives, inaudible voices? The social conditions of migrant women in Johannesburg, „African Identities”, 5(1), s. 89–110.

Bernhard J. K., Landolt P., Goldring L. (2006), Transnational, multi-local motherhood: Experiences of separation and reunification among Latin American families in Canada, „Policy Matters”, 24, http://ceris.metropolis.net/PolicyMatter/2006/PolicyMatters24.pdf (dostęp: kwiecień 2006).

Kobler B., Lattes P., Horvy B. (2017), International Migration Report, K UN.ORG, https:// www.un.org/.../international-migration-report-2017.html (dostęp: luty 2018).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism