Identyfikacja praktyk i procesów poradniczych w narracji reportażu Raport z pewnego porwania Gabriela Garcíi Márqueza

Aneta Słowik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.13

Abstrakt


Autorka w swoim artykule podejmuje się interpretacji treści reportażu pt. Raport z pewnego porwania G.G. Márqueza w celu identyfikacji praktyk i procesów poradniczych. Uzasadnia przyczyny wyboru narracji reportażu jako terenu badawczego. Przedstawia poradoznawcze i metodologiczne inspiracje, umożliwiające podjęcie tego procesu. Wykorzystując metodę analizy dokumentu i jakościowej techniki analizy dokumentu, sięga również do już wypracowanych poradoznawczych rozwiązań. W części końcowej pokazuje wybrane nieformalne praktyki i procesy poradnicze, w tym mechanizmy ich konstruowania, hamowania i umocowania. Przywołuje również ograniczenia podjętego wyzwania.


Słowa kluczowe


poradoznawstwo; poradnictwo; metoda analizy dokumentu; narracja; reportaż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakke M. (2010), Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, [w:] Sokolski J. (red.), Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, s. 337–357.

Barthes R. (2006), Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, tłum. M. Błońska, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P. (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 254–284.

Carroll D. (1991), Reguły gry, tłum. G. Dziamski, [w:] Zeidler-Janiszewska A. (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturowej, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa, s. 53–63.

Czerkawska A. (2013), Poradnictwo egzystencjalne, Wydawnictwo DSW, Wrocław

Dominicé P. (2007), „Historia życia” jako nieustające wyzwanie w obszarze edukacji dorosłych, tłum. M. Starnawski, [w:] Kurantowicz E., Nowak-Dziemianowicz M. (red.), Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, Wydawnictwo DSW, Wrocław, s. 155–160.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kłodkowska J. (2014), Radzenie sobie pracowników ze zmianami w organizacji, Wydawnictwo DSW, Wrocław.

Łobocki M. (2005), Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków

Łukowska M. (1991), Badania nad opowieścią wspomnieniową, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XXX, s. 53–62.

Márquez G.G. (1997), Raport z pewnego porwania, tłum. D. Walasek-Elbanowska, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.

Mielczarek M. (2015), Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Wojtasik. Publiczna obrona dysertacji odbyła się w dniu 28.09.2015 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Nowak-Dziemianowicz M. (2007), Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany, [w:] Kurantowicz E., Nowak-Dziemianowicz M. (red.), Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, Wydawnictwo DSW, Wrocław, s. 13–25.

Ricoeur P. (2003), O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Ricoeur P. (2006), Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Ricoeur P. (2008), Czas i opowieść, t. 1–3, tłum. t. 1: M. Frankiewicz, t. 2: J. Jakubowski, t. 3: Z. Zbrzeźniak, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Siarkiewicz E. (2004), Niejednoznaczność poradnictwa, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.

Siarkiewicz E. (2010), Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doświadczeniach granicznych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 141–158.

Siarkiewicz E. (2011), Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwelencje, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.

Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska-Pękał D. (2012), Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Siarkiewicz E. (2016), Poradnictwo jako performatywny projekt. Zaangażowanie i działanie, [w:] Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.), Uczenie się – doświadczanie – imersja. Poradnictwo zaangażowane, Wydawnictwo DSW, Wrocław, s. 16–39.

Słowik A. (2016a), Doświadczenie w konstruowaniu i uruchamianiu poradniczych praktyk. W przestrzeni polskich emigrantów, [w:] Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.), Uczenie się – doświadczanie – imersja. Poradnictwo zaangażowane, Wydawnictwo DSW, Wrocław, s. 236–273.

Słowik A. (2016b), Transnarodowe sieci poradnicze, Wydawnictwo DSW, Wrocław.

Słowik A. (2016c), (Nie)Moc i pomoc. Poradnicze sieci, [w:] Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.), Uczenie się – doświadczanie – imersja. Poradnictwo zaangażowane, Wydawnictwo DSW, Wrocław, s. 80–103.

Trzebiński J. (2008), Problematyka narracji we współczesnej psychologii, [w:] Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B. (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 9–17.

Winnicka E. (2014), Angole, Wyd. Czarne, Wołowiec.

Zaczyński W. (1995), Praca badawcza nauczyciela, Wyd. WSiP, Warszawa.

Zielińska-Pękał D. (2008), Poradnictwo zapośredniczone – teoria i praktyka, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 7: V, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, s. 772–779.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism