Dwa wymiary studiowania w opiniach studentów. Rozpoznanie zjawiska

Grażyna Szyling, Iwona Świdlińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.11

Abstrakt


W tekście przedstawiono wyniki badania opinii studentów na temat studiowania, rozumianego szeroko – jako zjawisko uwarunkowane społecznie i jednostkowo. Charakterystykę pierwszego z nich wyprowadzono z koncepcji merytokratyzmu i dyskusji podejmowanej z jego założeniami, natomiast do zdefiniowania drugiego wykorzystano psychologiczną typologię orientacji na cele uczenia się. W oparciu o model badawczy zbudowano autorski kwestionariusz, a zgromadzone dane poddano analizom korelacyjnym. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie wśród studentów „choroby dyplomu”. Wyraźna jest studencka aprobata dla przyjmowania różnych strategii przetrwania na uczelni i brak jednoznacznego sprzeciwu wobec nieuczciwych zachowań. Wyniki badania nie pozwalają optymistycznie podejść do możliwości szybkiej „zmiany paradygmatycznej” w szkolnictwie wyższym.


Słowa kluczowe


studiowanie; merytokratyzm; egalitaryzm; orientacja na cele uczenia się; opinie studentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brophy J. (2002), Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

CBOS (2017), Czy warto się kształcić? Komunikat z badań, 62, Warszawa.

Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] M. Czerepaniak- Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 29–56.

Gmerek T. (2003), Młodzież i dyplom akademicki. Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego, [w:] T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna, Wolumin, Poznań, s. 37–52.

Jurgiel-Aleksander A. (2013), Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Karabenick S.A. (2004), Perceived Achievement Goal Structure and College Student Help Seeking, „Journal of Educational Psychology”, 96(3), s. 569–581.

Kobierski K. (2006), Ściąganie w szkole. Raport z badań. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.

Kozłowski W. (2006), Cele i osiągnięcia w uczeniu się, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kwiek M. (2010), Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucyjne polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Malewski M. (2012), Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1, s. 17–42.

Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa.

Melosik Z. (2003), Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna, [w:] T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna, Wolumin, Poznań, s. 53–78.

Mikut M. (2014), Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1, s. 105–122.

Pauluk D. (2016), Współczesny uniwersytet w potocznych doświadczeniach studentów, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 19, 3(75), s. 183–196.

Sajdak A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Smużewska, M., Wasilewski, K., Antonowicz D. (2015), Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów, „Edukacja”, 4(135), s. 130–146.

Solarczyk-Szwec H. (2010), Dorośli uczą się inaczej? W poszukiwaniu kategorii pojęciowych opisujących proces uczenia się dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 1(49), s. 51–60.

Turowska, A. (2012), Korzyść, krzywda, zagrożenie czy wyzwanie – percepcja studiów wśród kończących warszawskie uczelnie publiczne, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2(224), s. 163–171.

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Netografia

CBOS (2013), Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem? Komunikat z badań BS/92/2013, dostępny na: http://www.cbos.pl/ SPISKOM. POL/2013/K_096_13.PDF (otwarty: 06.05.2017)

CBOS (2013a), Wykształcenie ma znaczenie? Komunikat z badań BS/96/2013, dostępny na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2013/K_096_13.PDF (otwarty: 06.05.2017)

Kraśniewski A. (2011), Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, dostępny na: http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/publikacja_ MNISW_AK_111103.pdf (otwarty: 10.07.2015)

OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country Background Report for Poland, OECD 2006, dostępny na: https://www.oecd.org/poland/37231744.pdf (otwarty: 30.08.2017)

Szyling G. (2016), Egzaminowanie w szkole wyższej: między (nie)oczywistością znaczeń i złudzeniami zmiany, „Forum Oświatowe”, Vol. 28, 2(56), s. 161–183, dostępny na: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/ /448 (otwarty: 31.08.2017)
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism