Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”

Małgorzata Malec Rawiński, Ilona Zakowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.09

Abstrakt


Artykuł prezentuje założenia, przebieg, refleksje i wnioski z projektu pt. „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” finansowanego przez MNiSW, w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W artykule obok zarysu historii UTW, podejmowane są próby udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest przyszłość uniwersytetów  trzeciego wieku w Polsce? Czy w drugiej dekadzie XXI wieku obserwujemy ich zmierzch? A może wręcz przeciwnie – jesteśmy świadkami renesansu tej placówki edukacyjnej? Autorki  bazując na wstępnej analizie założonych celów projektu „UTW” oraz działań podejmowanych na rzecz osób starszych, wskazują kilka kierunków rozwoju, w których, ich zdaniem, mogą zmierzać i zmierzają uniwersytety trzeciego wieku. 


Słowa kluczowe


uniwersytet trzeciego wieku; współpraca; wolontariat; projekt; osoby starsze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bois J. P. (1996), Historia starości od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Volumen, Warszawa.

Czerniawska O. (2007), Szkice z andragogiki i gerontologii, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.

Czerniawska O. (2009), Uniwersytet trzeciego wieku, 30 lata działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej, „Chowanna”, t. 2.

Delors J. (1998), Edukacja – jest w niej ukryty skarb, raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Warszawa, UNESCO.

Malec M. (2011), Elderly people in small local communities of Lower Silesia – spaces of marginalization?, [w:] Fragoso W.A., Kurantowicz E., Lucio-Villegas E. (red.), Between global and local: adult learning and development, Frankfurt am Main, Peter Lang, s. 205–215.

Malec M., (2011a), Poszukiwanie recepty na starość – wyzwaniem dla edukacji dorosłych: refleksje nad uczeniem się starości przez całe życie. [w:] Malec M. (red.), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 11–28.

Malec M. (2013), Wolontariat jako przestrzeń uczenia się seniorów, [w:] Olejarz M. (red.), Dyskursy Młodych Andragogów, t. 14, s. 105–119.

Malec Rawiński M. (2013), Znaczenie krytycznej gerontologii edukacyjnej dla badań i praktyki, „Rocznik Andragogiczny”. s. 173–184.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w UWr. (http://utw.uni.wroc.pl/utw/historia), dostęp z dnia: 02.01.2018 r.

Zakowicz I. (2013), Starość (nie) medialna, [w:] Tomczyk Ł., Wąsiński A., Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Biblioteka Gerontologii Społecznej”, 2(1–2), s. 60.

Ziębińska B. (2010), Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Zych A. A. (2010), Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism