Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności

Marta Jadwiga Pietrusińska, Monika Gromadzka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.07

Abstrakt


Poniższy artykuł przedstawia wstępną analizę edukacji obywatelskiej dorosłych przeprowadzonej w oparciu o oficjalne dokumenty, strategie, programy oraz materiały informacyjne m.st. Warszawy, które dotyczą m.in. budżetu partycypacyjnego i domów sąsiedzkich. Z przeprowadzonej analizy wynika, że koncepcja obywatelskiej edukacji dorosłych w Warszawie zakorzeniona jest w nurcie uczenia się w lokalnych społecznościach oraz założeniach aktywnego obywatelstwa. Takie podejście jest naszym zdaniem wykluczające, ponieważ głównymi odbiorcami działań edukacyjnych są już aktywni mieszkańcy. Nie dociera ona za to do grup defaworyzowanych. Analiza ujawniła również instrumentalność samego procesu edukacji, który wykorzystywany jest przede wszystkim do realizacji zmian społecznych.


Słowa kluczowe


edukacja obywatelska; edukacja dorosłych; polityki miejskie; aktywne obywatelstwo; edukacja wykluczająca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bee, C., Guerrina, R. (2014), Participation, dialogue, and civic engagement: Understanding the role of organized civil society in promoting active citizenship in the European Union, „Journal of Civil Society”, s. 29–55.

Baiocchi G., Ganuza E. (2014), Participatory budgeting as if emancipation mattered, „Politics &Society”, 42(1), s. 29–50. Boryczko M. (2014), Od analizy potoczności do organizowania działania kolektywnego – o teoretycznych założeniach krytycznej animacji społecznej, [w:]

Boryczko M i.in. (red.), Aktywna biografia w przestrzeni społecznej, Eko-Inicjatywa, Kwidzyn s. 49–62.

Break A. (2014), Active Citizen Continuum, Kansas.

Brookfield S. (2005), The Power of Critical Theory for Adult Learning and Teaching, Two Penn Plaza, New York.

Centrum Komunikacji Społecznej (2015), Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015–2020, Warszawa.

Council of Europe (2010), Recommendation CM/Rec (2010) 7 of the Committee of Ministers to Member States on the Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, Brussel.

Davies J. (2012), Active citizenship: Navigating the conservative heartlands of the New Labour project, „Policy & Politics”, 40(1), s. 3–19.

Eyler J., Giles D. E. (1999), Where’s the learning in service-learning?, Ossey-Bass Publishers, San Francisco.

Gierszewski D. (2017), Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

Hoskins B. (2006), Draft Framework for Indicators on Active Citizenship, Konferencja: Working towards Indicators on Active Citizenship, Ispra, Wrzenień 2006.

Hoskins B., i in. (2006), Measuring Active Citizenship in Europe, European Commission Institute for the Protection and Security of the Citizen, Ispra.

Jochum V., Pratten B., Wilding K. (2005), Civil renewal and active citizenship: A guide to the debate, NCVO, London.

Johnson R. (2003), Adult Learning and Citizenship: Clearing the Ground, [w:] Coare P., Johtson R. (red), Adult learning, citizenship and community learning, NIACE, Oxford.

Kearns A. (1995), Active citizenship and local governance: Political and geographical dimensions, „Political Geography”, 14(2), s. 155–175.

Kłębowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Koch A., Potkański T. (red.) (2015), Gra o budżet. Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem, Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.

Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Komisja Europejska (2015), Deklaracja w sprawie promowania, poprzez edukację, obywatelstwa i wspólnych wartości, jakimi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja, Paryż.

Kymlicka, W. (1995), Multicultural Citizenship, Clarendon Press, Oxford.

Levinson M. (2014), Citizenship and Civic Education, [w:] Phillips D.C. (red.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy, Sage, Thousand Oaks.

Parlament Europejski (2006), Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Bruksela.

Rada m.st. Warszawy (2008), Społeczna strategia m.st Warszawy na 2009–2020, Warszawa. Rada m.st. Warszawy (2013), Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013– –2020, Warszawa.

Sitek-Wróblewska M. i in. (2011), Model Domu Sąsiedzkiego, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk.

Theiss W., Skrzypczak B. (2006), Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism