Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza

Alicja Jurgiel-Aleksander

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.014

Abstrakt


Głównym celem niniejszego tekstu jest rekonstrukcja głównych założeń fenomoenografii jako metody stosowanej w badaniach edukacyjnych. Odnosząc się publikacji Ferenca Martona – twórcy tej metody – autorka stara się wyróżnić główne kwestie, na które warto zwrócić uwagę badaczy, którzy chcą realizować swoje projekty w tej właśnie perspektywie. Co więcej, odwołując się do własnych doświadczeń badawczych obejmujących problem uczenia się dorosłych, ujawnia refleksje na temat fenomenografii. Zdaniem autorki artykułu istnieje kilka poznawczych konsekwencji stosowania tej metody w projektach, które jednocześnie kształtują jej potencjał. Po pierwsze, w naturze fenomenografii nie jest dzielenie świata naszych doświadczeń na biały i czarny, ale raczej definiowanie jego znaczenia przez pryzmat rożnych odcieni doświadczanego zjawiska. Po drugie, różnica w doświadczaniu świata przez podmioty jest pochodną kultury, w której funkcjonujemy. Po trzecie, fenomenografia nie tylko rekonstruuje praktyki społeczne, ale jednocześnie pokazuje, że istnieje na nie społeczne zapotrzebowanie.

 


Słowa kluczowe


fenomenografia; uczenie się dorosłych; doświadczenia edukacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brookfield S. D. (2005), The power of critical theory for adult learning and teaching, New York.

Dahglern L. O., Abrandt-Dahlgren M,. Hult H., Hard af Segerstad H., Szkudlarek T., Gajda M., Jurgiel A., Kopciewicz L., Marzec J., Męczkowska A., Mendel M. (2005), Conceptions of learning among teachers and students in higher education: a swedish-polish comparative study, [w:] T. Maliszewski, W. J. Wójtowicz, J. Żerko (red.), Anthology of social and behavioural sciences, Linköping.

Eklund-Myrskong G. (1998), Students’ conceptions of learning in different educational contexts, „Higher Education”, nr 35.

Fox D. (1983), Personal theories of teaching, „Studies in Higher Education”, vol. 8, nr 2.

Franke A., Dahlgren L. O. (1996), Conceptions of mentoring: an empirical study of conceptions of mentoring during the school- based teacher education, „Teaching and Teacher Education”, vol. 12, nr 6.

Hasselegren B., Beach D. (1997), Phenomenografhy: A good-for nothing brother of phenomenology?, „Higher Education Research and Development” 1997, vol. 16, nr 2.

Jurgiel – Aleksander A. (2014), The mechanism of creating educational experience as the indicator of educational competence in the narrations of adult students. An excerpt from case study, “Edukacja Dorosłych”, nr 1.

Jurgiel A. (2008), Doświadczanie dorosłości w byciu studentem. Fragment badania fenomenograficznego, „Dyskursy Młodych Andargogów”, nr 9.

Jurgiel A. (2011), Walka o zmianę statusu a (nie)moc kształcenia w świetle analizy doświadczeń edukacyjnych kobiet. Studium biograficzne, „Rocznik Andragogiczny”.

Jurgiel- Aleksander A. (2013), Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk.

Jurgiel-Aleksander A. (2015), Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar, „Rocznik Andragogiczny”.

Marton F. (1986), Phenomenography: A Research Approach to Investigating Different Understandings of Reality, „Journal of Thought” 1986, vol. 21, nr 3.

Marton F., Booth S. (1997), Learning and awarness, Mahwah, N. J.: Erlbaum Associates.

Męczkowska A. (2002), Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Kraków.

Nowicka M. (2010), Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki –przestrzenie–konceptualizacje, Toruń.

Richardson J. T. E. (1999), The concepts and methods of phenomenographic research, „Review of Educational Research” 1999, Vol. 69, No 1, p. 53–58.

Szkudlarek T. (1997), Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki, „Socjologia Wychowania” t. 13, z. 317.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism