Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów

Aneta Słowik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.008

Abstrakt


W części pierwszej artykułu autorka przedstawia ramę teoretyczno-metodologiczną zrealizowanego procesu badawczego. Jej trzon stanowią trzy elementy: koncepcja transnarodowości i metodologiczne podstawy prowadzenia badań w obszarze transnarodowych sieci, poradoznawcza refleksja służąca do identyfikacji podmiotów (doradców i radzących się), praktyk, działań i procesów poradniczych w przestrzeni emigracyjnej oraz metoda analizy rysunków sieci wykonanych przez polskich emigrantów. W części drugiej przy wykorzystaniu ramy teoretyczno-metodologicznej i w oparciu o interpretację zebranego materiału badawczego (wywiady biograficzne rodaków i rysunki sieci), autorka proponuje typologię transnarodowych sieci poradniczych tworzonych przez Polaków. W zakończeniu zostają zamieszczone wnioski. O strukturze, kształcie i budowie sieci decyduje zróżnicowanie podmiotów, procesów, praktyk i działań poradniczych. Sieci wymykają się uogólnieniom, cechuje je wysokie zindywidualizowanie, krótkotrwałość, tymczasowość i szybki rozpad. Identyfikację transnarodowych sieci poradniczych należy traktować jako proces długotrwały i rozciągnięty w czasie

Słowa kluczowe


transnarodowość; sieci migracyjne; poradnictwo; polscy emigranci; Anglia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A., Ertelt B. J. (red.) (2005), Transnacjonalne poradnictwo zawodowe – modułowy program podyplomowego kształcenia doradców zawodowych w zakresie eurodoradztwa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

Bellmann H. (2000), Pająki. Najważniejsze gatunki krajowe, tłum. H. Garbarczyk, Wydawnictwo Multico, Warszawa.

Caglar A. (2001), Constraining metaphors and the transnationalization of spaces in Berlin, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 24, s. 601–633.

Castles S. (2000), Ethnicity and globalization, SAGE, New York–London.

Dawkins R. (1998), Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa, tłum. M. Pawlicka- Yamazaki, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.

Faist T. (2000), The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces, Oxford University Press, Oxford.

Faist T. (2003), Amalgamating newcomers, national minority and diaspora: Integration(s) of immigrants from Poland in Germany, [w:] Sackmann R., Peters B., Faist T., (red.), Identity and integration: Migrants in Western Europe, Aldershot, UK: Ashgate, s. 205–234.

Faist T. (2008), Migrants as transnational development agents: an inquiry into newest round of the migration-development nexus, „Population, Space and Place”, nr 1, s. 21–42.

Faist T. (2010), Towards transnational studies: World theories, transnationalisation and changing institutions, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 36(10), s. 1665–87.

Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (red.) (2008), Współczesne procesy migracyjne w Polsce, a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: Warszawa.

Kalkowska M. (2015), Formy pomocy i wsparcia w fazie adaptacji kulturowo-społecznej polskich emigrantów do życia i pracy w Niemczech, [w:] Piorunek M. (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 291–303.

Kargul J. (2004), Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa, [w:] Siarkiewicz E. (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 49–54.

Kargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kozielska J. (2014a), Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne, Wydawnictwo UAM, Poznań. Kozielska, J. (2014b), Młodzi polscy postakcesyjni emigranci zarobkowi jako adresaci poradnictwa i wsparcia społecznego, [w:] Jędrzejko M., Malinowski J. A. (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – badania – praktyka, W.E. „Akapit”, Toruń, s. 371–389.

Perks R., Thomson A., (2006), The oral history reader, Routledge, London.

Piorunek M. (red.) (2010), Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Wydawnictwo UAM, Poznań.

Piorunek M. (red.) (2011), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Piorunek M. (red.) (2015), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Piorunek M., Skowrońska J. (2010), Doradztwo zawodowe wobec transnacjonalizacji kariery, [w:] Duda W., Wieczorek G., Kukla D. (red.) Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, s. 43–55.

Przybyłowicz Ł. (2009), Atlas pająków, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.

Siarkiewicz E. (2010), Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Słowik A. (2013), Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Słowik A. (2016a), Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Słowik A. (2016b), Doświadczenie w konstruowaniu i uruchamianiu poradniczych praktyk. W przestrzeni polskich emigrantów, [w:] Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.),

Uczenie się, doświadczanie, imersja. Poradnictwo zaangażowane, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 236–273.

Soanes C. (red.) (2003), Oxford dictionary of English, Oxford University Press, Oxford. Thomson P. (2000), The voice of the past, Oxford UP, Oxford.

Vertovec S., Conceiving and researching transnationalism, „Ethnic and Racial Studies” 1999, nr 22, s. 447–462.

Vertovec S. (2012), Transnarodowość, tłum. I. Kołbon, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Vollrath F., Pajęcze sieci i jedwabi, „Świat nauki” 1992, nr 5, s. 60–67.

Wojtasik B. (2011), Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo KOWEZiU, Warszawa.

Żabka M.M. (2013), Pajęczy świat, Wydawnictwo Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism