Specjalna Strefa Demograficzna obszarem dobrych praktyk na rzecz seniorów. Założenia i realizacja programu

Joanna Krystyna Wawrzyniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.021

Abstrakt


Artykuł prezentuje założenia Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim oraz działania, których celem ma być niwelowanie negatywnych skutków społecznych i demograficznych depopulacji regionu. Autorka posłużyła się metodą desk research oraz analizy dokumentów, by zaprezentować działania skierowane na opiekę, pomoc i aktywizację seniorów jako rosnącej populacji osób w wieku poprodukcyjnym. Wypracowane praktyki mają stać się rozwiązaniami uniwersalnymi w skali kraju.


Słowa kluczowe


specjalna strefa demograficzna; starzenie się społeczeństwa; działania na rzecz osób starszych; opieka senioralna; program aktywizacji; inkluzja technologiczna; klaster usług senioralnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa,dostępny na: http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp:01.2016).

Chabior A. (2015), Jakość życia a przestrzeń fizyczna seniorów, [w:] A. Fabiś, A. Chabior,J. K. Wawrzyniak., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej,Impuls, Kraków.

Dokument OECD: The Territorial Dimension of the European Social Fund: A Local Approach for Local Jobs (2011), dostępny na: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k9h5zbbdb41.pdf?expires=1453569998&id=id&accname=guest&checksum=D143EEA26E44EE6F5BF7DCFF49842E96 (dostęp:01.2016).

Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B. (2003), Praca kobiet w sektorze prywatnym.Szanse i bariery, IPiSS, Warszawa.

Green Paper: Confronting demographic change: a new solidarity between the generations(2005).

Klimczuk A. (2012), Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin.

Kozubska A., Ziółkowski P., Potrzeba sensu życia czynnikiem spajającym pokolenia,„Rocznik Andragogiczny” 2012, s. 106–116.

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.) (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne,socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań,dostępny na: http://212.87.21.2/polsenior/sites/polsenior.iimcb.gov.pl/files/file/monografia/monografiaPolSenior.pdf (dostęp: 01.2016).

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku„Opolskie dla Rodziny” przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr5503/2014 z dnia 16 września 2014 roku.

Rudnicka M., Surdej A. (2013), Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowejw Polsce, IAS, Warszawa, dostępny na: http://ssd.opolskie.pl/page/file.php?id=45 (dostęp: wielokrotnie w latach 2015–2016).

Słowińska S., O gettoizacji aktywności kulturalnej seniorów, „Rocznik Andragogiczny”2014, s. 271–281.

Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, dostępna na: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 01.2016).

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,sprawne państwo. Załącznik do Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r., Warszawa 2012, s. 12.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Samorząd Województwa Opolskiego, Opole 2012 r., s. 88.

Wawrzyniak J. K., Starość funkcjonalna – determinanty i profilaktyka, „Rocznik Andragogiczny”2009, s. 320–327.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism