The Danish Folk High Schools as the Schools for Life – the history, the present and the future

Niels Carstensen, Simon Voetmann, Kathrine Røll, Jesper Villadsen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.030

Abstrakt


Duńskie uniwersytety ludowe jako szkoły dla życia – historia, czasy wspołczesne i przyszłość

Artykuł został przygotowany przez zespół autorów z Den Frie Lærerskole w Ollerup – niezależnej duńskiej instytucji szkolnictwa wyższego przygotowującej kadry pedagogiczne dla potrzeb tamtejszych wolnych szkół dla dzieci i młodzieży oraz nieformalnej edukacji dorosłych, w tym uniwersytetów ludowych, która na gruncie polskim od wielu lat współpracuje z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy (stąd w artykule wykorzystano także wydane w Polsce pozycje literatury przedmiotu). Autorzy zaprezentowali główne kierunki przemian, jakie zaszły w roli duńskich uniwersytetów ludowych od czasów II wojny światowej do współczesności, oraz wskazali na perspektywy dalszego rozwoju tych instytucji w Danii i na świecie ze względu na uniwersalizm idei edukacyjnych wyprowadzonych z grundtvigiańskiej koncepcji szkoły dla życia.


Słowa kluczowe


uniwersytety ludowe; wolne szkoły w Danii; nieformalna edukacja dorosłych; koncepcja szkoły dla życia; edukacja dorosłych w Danii

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ægidius K. K. (2003), Folk High School Legislation in Danemark, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 209–213.

Ægidius K. K. (2003), Fundamental Ideas and Teaching Methods – Principles in the Folk High School – Adult Education in Denmark, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 19–31.

Ægidius K. K. (2003), School for Life Concept – Objectives, Values and Methods, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 246–248.

Allchin A. M. (1997), N.F.S. Grundtvig – An Introduction to His Life and Work, Darton: Longman and Todd.

Andresen A. (1991), The Danish Folkehøjskole today, Jelling Bogtrykkeri.

Borish S. M. (1991), The Land of the Living. The Danish folk high schools and Denmark’s non-violent path to modernization, Grass Valley: Blue Dolphin.

Byczkowska S., Byczkowski M., Maliszewski T. (2002), Kaszubski Uniwersytet Ludowy u progu XXI wieku, „Oświatowiec”, nr 1(11), s. 44–64.

Byczkowska S., Maliszewski T. (2005), Scandinavian Inspirations: Looking for a True “School for Life”, [in:] Maliszewski T., Wojtowicz W. J., Żerko J. (eds.), Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between Universities in Linköping and Gdańsk, Linköping: Linköping University, pp. 135–147.

Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS.

Grundtvig N. F. S. (1991), Selected Educational Writings, Helsingør: The International People’s College & Kopenhagen: Association of Folk High Schools in Denmark.

Jurgiel A. (2003), Contemporary Concept of Folk High School as School for Life, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 249–251.

Kulich J. (2002), Grundtvig’s Educational Ideas in Central and Eastern Europe and the Baltic States in Twentieth Century, Copenhagen: Forlaget Vartov.

Łowicka J. (2003), Bornholms Højskole – doświadczenia i refleksje, [w:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, s. 389–392.

Maciąg E. (2000), Raport z badań nad edukacją dorosłych w duńskim Uniwersytecie Ludowym – Brandbjerg Højskole, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (22), s. 95–104.

Maliszewski T. (2001), Uniwersytety ludowe w Polsce i w Danii: O nowy model edukacji dla dorosłych, „Edukacja Dorosłych”, nr 3(28), s. 111–114.

Maliszewski T. (2002), Folk High School – School for Life. On Traditions of Adult Education in the Context of Educational Needs of the Future. [in:] Sapia-Drewniak E., Jasiński Z., Bednarczyk H. (eds.), Adult Education at the Beginning of the 21st Century. Theoretical and Practical Contexts, Opole-Radom-Bonn: Opole University, pp. 144–153.

Maliszewski T. (2003), Development of Folk High School Idea in Denmark, Germany, Poland and Sweden. Recapitulation, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wiezyca: Kashubian FHS, pp. 121–126.

Maliszewski T. (2010), Grundtvigian School for life – between Tradition and Modernity of Education on Rural Areas, “Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university, řada společenských věd”, č. 24, pp. 154–162.

Nissen G. (1994), Udfordringer til Højskolen – Danske folkehøjskoler 1844 til 1994, AiO Tryk.

Pestka S. (2003), Bornholmskie inspiracje, [w:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, s. 393–399.

Solarczyk H. (2003), Z wizytą w duńskim uniwersytecie ludowym w ramach projektu UE „Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia”, „Edukacja Dorosłych”, nr 2(35), s. 143–146.

Thoborg K. (2003), Idee uniwersytetów ludowych – Bornholm 2003, [w:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, s. 306–317.

Turos L. (1983), Społeczno-wychowawcze funkcje dunskich uniwersytetów ludowych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Turos L. (1997), Społeczne i kulturotwórcze funkcje duńskich uniwersytetów ludowych (wybrane problemy), Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich – Zarząd Główny.

VodsGaard, H. J. (1997), Menneske først. Ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv, Middelfart: Interfolks forlag.

VodsGaard, H. J. (2000), Den særegne højskole. Tradition og idegrundlag, Middelfart: Interfolks forlag.

VodsGaard, H. J. (2003), Højskole til tiden. De unges trang og højskolens ærinde under senmoderne vilkår, Middelfart: Interfolks forlag.

VodsGaard H. J. (2011), Dannelse, kundskaber og kompetancer. Nordplus rapport om læringsvurdering, Middelfart: Interfolks forlag.

http://danishfolkhighschools.com

http://globalegrundtvig.dk

http:/uk.dfl-ollerup.dk

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/who-is-grundtvig.html

http:/www.eng.uvm.dk/Education/Primary-and-Lower-Secondary-Education/Private-Schools-in-Denmark
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism