Sytuacja uwięzionych kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym

Magdalena Jankowska-Guściora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.027

Abstrakt


W dwudziestoleciu międzywojennym powstał pierwszy akt prawny, który wprowadzał odrębność postępowania wobec kobiet przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. Dostrzeżono, że sposoby i metody wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet powinny być inne niż wobec mężczyzn. Okres dwudziestolecia międzywojennego to początek formułowania się odrębnych przepisów w tej materii. Mimo początkowego traktowania uwięzionych kobiet jako homogenicznej populacji, zaczęto zwracać uwagę na potrzebę odmiennego postępowania z więźniarkami – szczególnie brzemiennymi i karmiącymi. Następowała powolna ewolucja uwzględniająca odrębności płci w oddziaływaniach penitencjarnych, zwłaszcza w kontekście karania dyscyplinarnego, rozmieszczenia w celach mieszkalnych, zatrudnienia, wyżywienia i wyposażenia kobiet. Wprowadzone wówczas rozwiązania niewątpliwie stanowią podwaliny więziennictwa polskiego, na podstawie których kształtował się funkcjonujący dzisiaj system penitencjarny. Celem niniejszego artykułu jest
ukazanie warunków życia kobiet osadzonych w polskich więzieniach w latach 1918–1939.

Słowa kluczowe


dwudziestolecie międzywojenne; uwięzione kobiety; odrębność traktowania uwięzionych kobiet; oddziaływania penitencjarne wobec kobiet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bugajski Z., Neymark E. (2005), Aktualne zagadnienia i projekty reformy więziennictwa, [w:] J. Migdal, J. Raglewski (red.), Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk: Wydawca ARCHE.

Car S. (1997), Dziesięciolecie więziennictwa polskiego, [w:] K. Urbański (red.), System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Czerwiec M. (1958), Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Warszawa: Centralny Zarząd Więziennictwa.

Gordon M. (1990), Postępowanie ze skazanymi kobietami, [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Janicki K. (2013), Upadłe damy II Rzeczpospolitej. Prawdziwe historie, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

Migdał J. (2011), Polski system penitencjarny w latach 1918–1928, Gdańsk: Wydawca ARCHE.

Migdał J. (2012), Polski system penitencjarny w latach 1928–1939, Gdańsk: Wydawca ARCHE.

Migdał J., Raglewski J. (2005), Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk: Wydawca ARCHE.

Rabinowicz L. (1984), Struktura przestępczości w Polsce w świetle statystyki sądowej, [w:] T. Kolarczyk, J. R. Kubiak, P. Wierzbicki, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Pawlak K. (1990), Organizacja polskiego więziennictwa, [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Pawlak K. (1995), Więziennictwo polskie w latach 1918–1939, Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Pawlak K. (2008), Wykonanie kary więzienia i aresztu wobec kobiet w II Rzeczpospolitej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 58.

Pietrzak M., (2000), Sytuacja prawna kobiet w II Rzeczpospolitej, [w:] A. Żarnowska,

A. Szwarc (red.), Kobiety w Polsce międzywojennej. Równe prawa i nierówne szanse, Warszawa: Wydawnictwo „DiG”.

Urbański K. (1997), System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 roku w sprawie organizacji więziennictwa, (Dz. Ustaw poz. 271, 272).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego (Dz.U.R. P. Nr 29, poz. 272).

Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych (Dz. Praw nr 15 z dnia 8 lutego 1919 r. poz. 202).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism