Fenomen długowieczności i starzenia się z perspektywy auto/biograficznej

Małgorzata Malec Rawiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.021

Abstrakt


Fenomen długowieczności jest zagadnieniem, które stanowi tajemnicę, fascynuje i budzi niepokój. Jak podają statystyki GUS, żyjemy coraz dłużej. Jednakże na tle innych badań z obszaru starzenia się i starości badania nad stulatkami i dziewięćdziesięciolatkami są ciągle rzadkością. Ogólne, stereotypowe wyobrażenie na temat starości, a jeszcze bardziej długowieczności nie jest łączone z uczeniem się. Długowieczność postrzegana jest bardziej jako okres bierności. Zgadzam się, że jest on wyzwaniem, ale jest też okresem, do którego przygotowujemy się całe życie. Artykuł porusza zagadnienie długowieczności, która zależy zarówno od genów, jak i stylu życia. Celem artykułu jest uchwycenie indywidualnych doświadczeń procesu starzenia oraz osiągania długowieczności w kontekście biograficznego uczenia się. Przedmiotem poszukiwań badawczych jest historia życia stuletniej kobiety mieszkającej w małej społeczności lokalnej z perspektywy auto/biograficznej. Artykuł składa się z dwóch części: pierwsza jest teoretyczno-metodologiczna, a druga to empiryczna, która prezentuje analizę historii życia stuletniej kobiety.

Słowa kluczowe


uczenie się; nieformalne uczenie się; biograficzne uczenie się; długowieczność; starzenie się; perspektywa auto/biograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alheit P., Dausien B. (2002), The double face of lifelong learning: Two analytical perspectives on a silent revolution, “Studies in the Education of Adults”, 34 (1), s. 3–22.

Biggs S. (1993), Understanding ageing. Images, attitudes and professional practice, Open University Press, Buckingham.

Bron A. (2007), Learning, Languages and Transition, [in:] L. West, P. Alheit, A. S. Andersen, B. Merrill (eds.), Using Biographical and Life History Approaches in the Study of Adult and Lifelong Learning: European Perspectives, PETER LANG, Frankfurt am Main.

Bron A., (2006), Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, 4 (36), s. 7–25.

Denzin N.K. (1989), Interpretive biography, SAGE Publications, Newbury Park, London & New Delhi.

Frąckowiak T. (2012), Poczucie jakości życia osób długowiecznych, „Psychologia Rozwojowa”, t. 17, nr 1, s. 101–114.

Glaser B. G. (1992), Basics of grounded theory analysis, Sociology Press, Mill Valley.

Glaser B. G. (1995), Doing grounded theory: issues and discussions, Sociology Press, Mill Valley.

Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.

Jarvis P. (2009), Learning to be a person in society, Routledge, London and New York.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.

Malec M. (2008), Biograficzne uczenie się osób z nabytą niepełnosprawnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Malec M. (2011), Poszukiwanie recepty na starość – wyzwaniem dla edukacji dorosłych: refleksje nad uczeniem się starości przez całe życie, [w:] M. Malec (red.), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocław, s. 11–28.

Malec M. (2012), Gerotranscendencja – teoria pozytywnego starzenia się. Założenia i znaczenie, „Dyskursy Młodych Andragogów”, red. M. Olejarz, t. 13, s. 45–60.

Miller N. (2003), Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, 1 (21) s. 121–138.

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T. (2009), Fenomen długowieczności. Perspektywa psychologiczna, [w:] H. Romanowska-Łakomy (red.), Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, ENETEIA, Warszawa.

Tornstam L. (2005), Gerotranscendence. A developted theory of positive aging, New York.

Zakrzewska-Manterys E. (1995), Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Semper, Warszawa.

Pieńczykowska J. (2013.08.05), Żyjemy coraz dłużej. Od 2000 roku średnia długość życia Polaka wydłużyła się o 3 lata, dostępny na: http://www.polskatimes.pl/artykul/962058,zyjemy-coraz-dluzej-od-2000-roku-srednia-dlugosc-zycia-polaka-wydluzyla-sie-o-3-lata,id,t.html (dostęp: 10.12.2014).

Warren S. Browner, MD, MPH; Arnold Kahn, PhD; Elad Ziv, MD; Alex Reiner, PhD; Junko Oshima, MD, PhD; Richard Cawthon, PhD; Wen-Chi Hsueh, PhD; Steven R. Cummings, MD, The Genetics of Human Longevity, dostępny na: http://www.longevityconsortium.org/resources/publications/the_genetics_of_human_longevity.pdf (dostęp: 24.04.2014).WHO, dostępny na: www.euro.who.int/en/what-we-do (dostęp: 24.04.2014).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism