O „gettoizacji” aktywności kulturalnej seniorów

Sylwia Słowińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.020

Abstrakt


Artykuł porusza problem tzw. gettoizacji aktywności kulturalnej seniorów. Polega ono na tym, że instytucje kultury, tworząc ofertę, kierują ją wyłącznie do konkretnych grup wiekowych, czyli np. tylko do dzieci lub seniorów. Uczestnicy podlegają zatem separacji i tworzy się w ten sposób „getta wiekowe”. Autorka na wstępnie charakteryzuje aktywność kulturalną starszych osób w Polsce, odwołując się do badań, a następnie koncentruje się na uwarunkowaniach „gettoizacji” aktywności kulturalnej seniorów. W zakończeniu wskazuje na ryzyko, jakie niesie ze sobą separowanie grup wiekowych, a także na potrzebę zrównoważenia ofert „wygrodzonych”, „na wyłączność” dla seniorów przez oferty międzypokoleniowe.

Słowa kluczowe


osoby starsze; aktywność kulturalna; „gettoizacja” aktywności kulturalnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burszta W. J. i in. (2010), Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Drozdowski R. (2012), Solidarność pokoleń – dobrze brzmiący postulat polityki społecznej, z którym ma ona coraz więcej kłopotów, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” nr 3, s. 7–19.

Jałowiecki B., Łukowski W. (red.) (2007), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Scholar, Warszawa.

Kasprów E. (1982), Wzory i modele aktywności kulturalnej w środowiskach inteligenckich, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Szlendak T. (2010), Aktywność kulturalna, [w:] W. J. Burszta i in., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury Warszawa, s. 112–143.

Szukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tyszka A. (1971), Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa.

Batorski D., Zając J. M. (red.), Dojrzałość w sieci. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+, Warszawa, dostępny na: http://dojrzaloscwsieci.pl/raport-otwarcia.html

(dostęp: 28.12.2014).

Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji osób starszych. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, dostępny na http://www.mpips. gov.pl/analizy-i-raporty (dostęp: 25.09.2014).

Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (2011), Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznań, dostępna na: http://www.centrumis.pl/diagnoza_potrzeb_poznaniakow_po_50.html (dostęp: 02.01.2015).

Europejski rok aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Raport ewaluacyjny (2012) MPiPS, Warszawa, dostępny na http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie, (dostęp: 02.01.2015).

Fatyga B. (2009), Czas wolny, [w:] W. J. Burszta i in., Raport o stanie zróżnicowania kultury miejskiej w Polsce, MKiDN, Warszawa, s. 26–35, dostępny na http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_stanie_i_zroznicowaniach_kultury_

miejskiej_w_Polsce,pid,357.html (dostęp: 21.12.2014).

Landsberg P. i in. (2012), Po co seniorom kultura? Badana kulturalnych aktywności osób starszych, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, dostępny na: https://www.academia.edu/249403/Po_co_seniorom_kultura_Badania_kulturalnych_aktywności_osób_starszych._Raport (dostęp: 28.12.2014)

Mianowska E., Narkiewicz-Niedbalec E., Walentynowicz-Moryl K., (2014), Prezentacja wyników badań ilościowych, [w:] S. Słowińska (red.), Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja.

Raport z badań, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 25–70, dostępny na: http://50plus.wpsnz.uz.zgora.pl/data/uploads/raport.pdf (dostęp: 20.12.2014).

Słowińska S. (2014), Rola realizatorów zajęć a rozwój kapitału społecznego uczestników – perspektywa realizatorów, [w:] S. Słowińska (red.), Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja. Raport z badań, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 139–156, dostępny na: http://50plus.wpsnz.uz.zgora.pl/data/uploads/raport.pdf (dostęp: 20.12.2014).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism