Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych

Małgorzata Henryka Kowalczyk, Olga Adamowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.017

Abstrakt


Długoterminowa kara pozbawienia wolności powoduje szereg dolegliwości psychicznych i społecznych. Odizolowanie od dotychczasowych warunków życia na wolności, od rodziny, przyjaciół zmienia zachowania osadzonych, którzy zaczynają coraz bardziej koncentrować się na aktualnej sytuacji. Prowadzi to do zerwania więzi z osobami bliskimi pozostającymi na wolności. Celem opracowania było zbadanie roli związków partnerskich zarówno w życiu skazanych, jak i w procesie resocjalizacji, a w szczególności ustalenie specyfiki tych związków, roli, jaką pełnią w życiu obojga partnerów, oraz ewentualnych zmian, jakie dzięki tym relacjom zaszły w zachowaniu badanych w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Na podstawie badań przeprowadzonych w oparciu o strategię jakościową i przy wykorzystaniu metody wywiadu omówiono dwa typy związków. Na podstawie materiału badawczego wskazano na oczekiwania badanych par dotyczące związków, czynniki wzmacniające i osłabiające funkcjonowanie ich relacji oraz na prognozę penitencjarną.

Słowa kluczowe


kara pozbawienia wolności; kara długoterminowa; skutki izolacji; związki partnerskie; czynniki wzmacniające i osłabiające związki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Corbin J., Holt N. L. (2005), Grounded theory, [w:] B. Somekh, B. Levin (red.), Research Methods in The Social Science, SAGE Publications, London.

Hołyst B. (2011), Wiktymologia, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.

Kasprowicz A., Giernacka K. (2010), Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności,[w:] L. Pytka, B. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 202–210.

Kuć M. (2009), Rola społeczeństwa w resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Machel H. (2000), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.

Marchel-Kosiorek E. (2010), Kara – jej skutki i korelaty psychospołeczne, [w:] L. Pytka, B. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 156–169.

Marczak M. (2012), Uwięziona jednostka czy uwięziona rodzina? O funkcjonowaniu rodzin osób przebywających w warunkach izolacji więziennej, [w:] W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 233–244.

Rzepliński A. (1981), Rodziny więźniów długoterminowych, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.

Sakowicz T. (2009), Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Wąsik J. (1981), Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism