Kultury uczenia się: kilka refleksji w kontekście uczenia się przez całe życie

Ewa Przybylska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.008

Abstrakt


Kultury ludzkich światów życia, także kultury uczenia się, determinują aktywność edukacyjną grup społecznych i jednostek. Niektóre z nich sprzyjają rozwojowi kreatywności i animują do uczenia się przez całe życie; inne tworzą trudne do przezwyciężenia bariery, przekreślając szanse życiowe i zawodowe młodych ludzi już na progu ich dorosłości. Artykuł podejmuje kilka wątków pojawiających się we współczesnej debacie na temat kultur uczenia się. W nawiązaniu do koncepcji alfabetyzacji Jürgena Reichena formułuje pytanie o granice eksperymentów pedagogicznych wdrażanych w trosce o rozwój twórczej osobowości i kreatywności przyszłych pracowników.

Słowa kluczowe


kultura; edukacja; uczenie się; uczenie się przez całe życie; kultura uczenia się; innowacyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnold R., Schüßler I. (1998), Wandel der Lernkulturen. Ideen und Bausteine für ein lebendiges Lernen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Baecker D. (2003), Wozu Kultur?, Kadmos, Berlin.

Baldwin E. i in. (2007), Wstęp do kulturoznawstwa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Bos W. i in. (red.) (2012), IGLU 2011. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster–New York–München Berlin.

Waxmann. v. Bredow R. Hackenbroch V. (2013), Die neue Schlechtschreibung. W: Der Spiegel 25/2013, s. 96.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Clarke J., Hall S., Jefferson T., Roberts B. (1976), Subcultures, Cultures and Class: A Theoretical Overview, in: S. Hall, T. Jefferson (eds.), Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, London: Hutchinson, pp. 9–79.

Faulstich P. (2013), Menschliches Lernen. Eine kritisch-pragmatistische Lerntheorie. Bielefeld, transcript Verlag.

v. Felden H., Hof, CH., Schmidt-Lauf S. (Hrsg.) (2012), Erwachsenenbildung und Lernen, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler.

Goethe J. W (1993), Faust, część pierwsza i druga, przeł. F. Konopka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Gutiérrez K. D., Rogoff B. (2010), Kulturowe sposoby uczenia się: cechy indywidualne czy repertuary praktyki, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, ss. 183–198.

Jarvis P. (2006), Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, London–New York: Routledge.

Klieme, E. in. (red.) (2010), PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster–New York–München–Berlin, Waxmann.

Klus-Stańska D. (2006), Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno- badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 15–28.

Linton R. (2009), Pojęcie kultury, [w:] E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 403–417.

Przyborowska B. (2013), Pedagogika innowacyjności między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Przybylska E. (2014), Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Reichen J. (2001), Hannah hat Kino im Kopf: Die Reichen Methode Lesen durch Schreiben und ihre Hintergründe für Lehrerinnen und Lehrer, Studierende und Eltern, Hamburg, Heinevetter-Verlag.

Schlutz E., (2010), Weiterbildung und Kultur, [w:] R. Tippelt, A. v. Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, ss. 621–634.

Weinert F. E. (1997), Lernkultur im Wandel, [w:] E. Beck, T. Guldimann, M. Zutavern (Hrsg.), Lernkultur im Wandel. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und der Schweizerischen Gesellschaft

für Bildungsforschung, St. Gallen, UVK, ss. 11–29.

http://www.reinhardkahl.de/artikellesen146r_5.html (dostęp: 18.02.2015)
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism