„Mikroświaty macierzyństwa”

Martyna Pryszmont-Ciesielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.023

Abstrakt


W artykule opisano projekt badawczy o nazwie "Mikroświaty macierzyństwa". Poszukiwano w nim odpowiedzi na pytanie: jak jest postrzegane przez kobiety macierzyństwo, aby opisać społeczny mikroświat matek, pokazać potencjał codziennej nauki matek i uwrażliwić ludzi na uniwersalność doświadczenia macierzyństwa (mikroświaty z macierzyństwa). Projekt składał się z trzech etapów: 1) prowadzenie badań empirycznych za pomocą podejścia jakościowego, 2) wystawa fotografii zatytułowaną „Mikroświaty macierzyństwa”, 3) analiza i interpretacja materiału badawczego. Te fazy projektu zostały opisane w artykule.


Słowa kluczowe


macierzyństwo; projekt badawczy; badania jakościowe; zdjęcia; wywiady badawcze; wystawa fotograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosz B., (2002), Doświadczanie macierzyństwa: analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Budrowska B., (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny z życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, przeł. K. Podemski, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dominicé P. (2006), Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Hryciuk R. E., Korolczuk E. (red.) (2012), Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką?, [w:] Hryciuk R.E., Korolczuk E. (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 7–24.

Kafar M. (2011), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kalecińska-Adamczyk E., Serafińska K. (2013), Czy dzieci to uśmiech opatrzności?, Uwarunkowania jakości życia matek w Polsce, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2(62), s. 107–125.

Konecki K. (2005), Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, tom 1, nr 1 – grudzień.

Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Kuryś K., 2010, Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

Kvale S. (2004), InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Wydawnictwo „Trans Humana”, Białystok.

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Miller N. (2003), Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, nr 1(21).

Pryszmont-Ciesielska M. (2009), Podejście auto/biograficzne w badaniach nad edukacją – propozycja metodologiczna, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, nr 2.

Skibińska E. (2006), Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.

Stróżewski W. (1989) O metodzie fenomenologii, [w:] J. Perzanowski (red.), Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, PWN, Warszawa.

Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism