Jakość życia nauczycieli emerytów i rencistów

Krzysztof Zajdel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.014

Abstrakt


Jakość życia nauczycieli nie jest taka zła. Pracują więcej (dłużej) na swoją emeryturę, mają też średnio tych świadczeń więcej, aniżeli wynikałoby to z powszechnych opinii. Oczywiście że są nauczyciele pobierający nieduże świadczenia, ale przecież jest i wielu emerytów z innych branż, tak zwany stary portfel, którzy też nie mają za dużo pieniędzy. Nie jest też tych nauczycieli emerytów tak dużo, jak chciałoby widzieć to społeczeństwo. 4 procent nauczycieli emerytów wśród wszystkich emerytów – to nie jest duży współczynnik średniej krajowej. Dobrze, że jeszcze niektórym udaje się dorobić do emerytury w macierzystej bądź innej placówce, ale te czasy powoli się kończą. Presja społeczna i kurczący się rynek pracy, niż demograficzny, zamykanie szkół – powoli wykruszają tę grupę społeczności emeryckiej z dodatkowego źródła pracy. Dyrektor staje przed dylematem: mieć fachowca z doświadczeniem, ale drogiego w wynagradzaniu, czy taniego nauczyciela, ale nie wiadomo jakiego? Ma też naciski ze strony władz zwierzchnich, czasami nakaz, aby takich pracowników nie zatrudniać. To wszystko powoduje, że emerytowany pedagog będzie miał problemy ze znalezieniem dodatkowego źródła dochodu pracując w swojej specjalności. Tym samym jakość życia tych najuboższych zdecydowanie ulegnie pogorszeniu.


Słowa kluczowe


jakość życia emerytów; nauczyciele emeryci; praca emerytów nauczycielskich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balicka-Kozłowska H., (1986), Aktywność w starszym wieku – hamulce i bodźce. [w:] Encyklopedia seniora, (red.) I. Borsowa, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Birch Ann, Malin Tony, (2001), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa.

Czerniawska O., (1988), Style życia ludzi starszych, [w:] Style życia w starości, (red.) O. Czerniawska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.

Dolińska-Zygmunt G. (2001), Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej: Model Antonovsky’ego. [w:] Dolińska-Zygmunt G. (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu, Wrocławskiego, Wrocław.

Głębocka A., (2007), Aktywne wskaźniki zdrowia fizycznego i psychicznego, [w:] Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka. Materiały z konferencji naukowej „Starość, zależność, samotność – konferencje społeczno-rodzinne, (red.) S. Rogala, Opole.

Kryszkiewicz Cz., (2006), Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się, [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, (red.) S. Steuden, M. Marczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Nowicka Agnieszka (2006), Wybrane problemy osób starszych, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.

Sapia-Drewniak E., (2007), Kreatywna rola uczenia się w procesie rozwoju człowieka starego, [w:] Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka. Materiały z konferencji naukowej „Starość, zależność, samotność – konferencje społeczno-rodzinne, (red.) S. Rogala, Opole.

Sitarczyk M., (2006), Poczucie koherencji a zadowolenie z życia pensjonariuszy domów pomocy społecznej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, (red.) S. Steuden, M. Marczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Dzięgielewska Małgorzata, (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Of. Wydaw. ASPRA-JR, Warszawa.

Trafiałek E., (2006), Starzenie się i starość, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

Zych Adam (2001), Słownik gerontologii, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism