Anatomia (fantazmatu) męskiej porażki. (nie)radzenie sobie z doświadczeniem choroby żony. Analiza narracji nieformalnego opiekuna

Edyta Zierkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.003

Abstrakt


Przedmiotem prezentowanych analiz jest refleksja męża kobiety z rakiem piersi nad funkcjonowaniem w roli jej nieformalnego opiekuna. W wypowiedziach narratora bardzo wyraźnie zarysowało się napięcie między wyobrażeniem o idealnym mężu i opiekunie a oceną własnych wysiłków w zakresie wspierania chorującej żony. Autoewaluacja dokonana przez narratora wypada zdecydowanie na jego niekorzyść, a przy tym pozostaje w jawnej sprzeczności z opisem podejmowanych przez niego działań na rzecz dobrostanu żony i wysokiej jakości ich związku.

Słowa kluczowe


rak piersi; mąż jako nieformalny opiekun; wywiad narracyjny; metoda Listening Guide

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bigatti S. M., Brown L. F., Steiner J. L., Miller K. D. (2011), Breast cancer in a wife: How husbands cope and how well it works, „Cancer Nursing”, 34(3).

Borkowska G. (2004), Opowiedzieć umieranie, „Teksty Drugie”, 5. Bury M. (1982), Chronical illness as biographical disruption, „Sociology of Health and Illness”, 4(2).

Chase S. E. (2009), Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, PWN, Warszawa.

Deręgowska J. (2012), Kobieta z chorobą nowotworową piersi w sieci wsparcia społecznego: kontekst jakościowy, „Nowiny Lekarskie”, 81(3).

Doucet A., Mauthner N. S. (2008), What can be known and how? Narrated subjects and the Listening Guide, „Qualitative Research”, 8.

Dzwonkowska-Godula K. (2016), Podejście genderowe w analizie kapitału społecznego, „Rocznik Lubuski”, 42(1).

Filipiak G. (2001), Kompetencja emocjonalna kobiet i mężczyzn a życie w rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, XIII.

Forrest J., Nikodemos L., Gilligan C. (2015), The experience of receiving scholarship aid and its effect on future giving: a listening guide analysis, „Qualitative Research in Psychology”, 13(1).

Gilbar O., Ben-zur H. (2002), Cancer and the Family Caregiver: Distress and Coping, Charles C Thomas Publisher Ltd., Springfield Illinois.

Gilligan C., Eddy J. (2017), Listening as a path to psychological discovery: an introduction to the Listening Guide, „Perspectives on Medical education”, 6, s. 76–81.

Hagedoorn, M., Buunk B. P., Kuijer R. G., Wobbes T., Sanderman R. (2000), Couples dealing with cancer: Role and gender differences regarding psychological distress and quality of life, „Psycho-Oncology”, 9(3).

Hanlon N. (2009). Masculinities and affective equality: Love labour and care labour in men’s lives, [w:] Deconstructing the hegemony of men and masculinities (conference materials, vol. VI), https://www.researchgate.net/publication/253658199_ Masculine_identities_and_affective_equality_the_role_of_love_and_care_in_men’s_lives_exploratory_Findings_of_Phase_1 (dostęp: luty 2019).

Heine V., Schütze F., Koehler M., Frommer J. (2012), From life-threatening experiences to ideas of rescue: Coping with „trajectories of suffering” in adult acute leukaemia survivors, „Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome”, 15(2).

Hitchens Ch. (2013), Śmiertelność, Sonia Draga, Katowice. Josselson R. (2007), The ethical attitude in narrative research principles and practicalities, [w:] D. J. Clandinin (red.), Handbook of narrative inquiry, Sage, Thousand Oaks.

Kołodziej-Durnaś A. (2010), Autobiografia Alice Salomon – struktury procesowe biografii a losy narodu niemieckiego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2.

Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/ (dostęp: luty 2019).

Kurowska K., Adamczyk I. (2014), Rola wsparcia i zachowań zdrowotnych w zmaganiu się kobiet z rakiem piersi, „Current gynecologic Oncology”, 12(4).

Lederberg M. S. (1998), The family of the cancer patient, [w:] J. C. Holland (red.), Psychooncology, Oxford University Press, New York–Oxford.

Łuszczyńska A., Gerstorf D., Boehmer S., Knoll N., Schwarzer R. (2007), Patients’ coping profiles and partners’ support provision, „Psychology and Health”, 22(7).

Morris S. M., Thomas C. (2002), The need to know: informal carers and information, „european Journal of Cancer Care”, 11.

Murray M. (2003), Narrative psychology, [w:] J. A. Smith (red.), Qualitative psychology: A practical guide to research methods, Sage, London.

Ostrouch-Kamińska J. (2017), Konstruowanie „małżeńskiego ja”. Rodzina jako przestrzeń wsparcia i uczenia się partnerstwa małżonków, „Rocznik Andragogiczny”, 24.

Perez-Belda M. C. (2010), Main changes experienced by husbands involved in the caring for their wives with multiple sclerosis in Finland, Austria and Spain, „Kultüra ir Visuomené. Socialinių tyrimų žurnalas” (Culture and Society. Journal of Social Research), 1.

Revenson T. A., Abraido-Lanza A. F., Majerovitz S. D., Jordan C. (2005), Couples coping with chronic illness: What’s gender got to do with it?, [w:] T. A. Revenson, K. Kayser, g. Bodenmann (red.), Couples coping with stress: Emerging perspectives on dyadic coping, American Psychological Association, Washington.

Riemann G., Schütze F. (1991), „Trajectory” as a basic theoretical concept for analyzing suffering and disorderly social processes, [w:] D. R. Maines (red.), Social organization and social process: essays in honor of Anselm Strauss, De gruyter, New York.

Riessman C. K. (2008), Narrative analysis, [w:] L. M. given (red.), The Sage encyclopedia of qualitative research methods, Sage, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore.

Sherman D. W., Austin A., Jones S., Stimmerman T., Tamayo M. (2016), Shifting attention to the family caregiver: The neglected, vulnerable, at-risk person sitting at the side of your patient and struggling to maintain their own health, „Journal of Family Medicine”, 3(7).

Sontag S. (1999), Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, PIW, Warszawa.

Ussher J. M., Perz J., gilbert e. (2013), Information needs associated with changes to sexual well-being after breast cancer, „Journal of Advanced Nursing”, 69(2).

Weiss T. (2004), Correlates of posttraumatic growth in husbands of breast cancer survivors, „Psycho-Oncology”, 13.

Werner-Lin A. (2010), Building the cancer family: Family planning in the context of inherited breast and ovarian cancer risk, „Journal of the Society for Social Work and Research”, 1(1), doi: 10:5243/jsswr.2010.3.

Wojciechowska U., Czaderny K., Ciuba A., Olasek P., Didkowska J. (2018), Nowotwory złośliwe w Polsce w 2016 roku, Warszawa, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2016.pdf (dostęp: luty 2019).

Woodcock Ch. (2010), The Listening Guide for coaching; exploring qualitative, relational, voice-centered, evidence based methodology for coaching, „Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice”, 3(2).

Zahlis E. H., Lewis F. M. (2010), Coming to grips with breast cancer: The spouse’s experience with his wife’s first six months, „Journal of Psychosocial Oncology”, 28(1).

Zierkiewicz E., Mazurek e. (2015), Couples dealing with breast cancer. The role of husbands in supporting their wives, „Studia Humanistyczne AgH”, 14(2).

Zierkiewicz E. (2013), Prasa kobieca jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych, Impuls, Kraków.

Zierkiewicz E., Wechmann K. (2016), Życie od nowa. Społeczne zaangażowanie amazonek – aktywnych pacjentek, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Poznań.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism