Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik Andragogiczny jest czasopismem naukowym, które wspiera naukowy dyskurs i dokumentuje zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych, respektując różnorodność stanowisk, orientacji badawczych, stawiając pytania wynikające z teoretycznych oraz empirycznych analiz tej dziedziny nauki i praktyki społecznej.

Rocznik Andragogiczny został powołany w 1994r. jako wydawnictwo Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Od 2014 roku wydawany jest wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Akademickiej Platformie Czasopism UMK.

Rocznik Andragogiczny jest odnotowywany w czterech bazach czasopism:
- Central European Journal of Social Sciences and Humanites (CEJSH): www.cejsh.icm.edu.pl,
- Index Copernicus International (ICI): www.indexcopernicus.com,
- The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS): https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/,                                                                               - Elektronische Zeitschriftenbibliothek: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jq_type1=QS&jq_term1=Rocznik+Andragogiczny.

W ocenie parametrycznej przeprowadzonej w 2015 r. Rocznik Andragogiczny znalazł się na liście B czasopism i otrzymał 14 punktów.

Strukturę Rocznika Andragogicznego tworzą trzy części o następującej zawartości:

I. Artykuły: oryginalne teksty z dziedziny teorii i praktyki edukacji dorosłych rozmieszczone w działach odpowiadającym przyjętym w danym roku obszarom tematycznym.

II. Aktualia: noty o jubileuszach wybitnych andragogów, awanse naukowe osób związanych ze środowiskiem andragogicznym, noty żałobne, sprawozdania z konferencji, seminariów oraz zaproszenia na wydarzenia naukowe poświęcone tematyce andragogicznej.

III. Recenzje: omówienia andragogicznych publikacji polskich i obcojęzycznych wydanych w ostatnich dwóch latach.

 

Działy

Wprowadzenie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

II Zjazd Andragogiczny: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, Toruń 15-16.05.2013 r.

Redaktorzy
  • Rocznik Andragogiczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

I. Edukacja dorosłych – kompetencje – rynek pracy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

II. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

III. Z historii teorii i praktyki edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

IV. Edukacja dorosłych za granicą

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

V. Raporty z projektów badawczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

VII. Aktualia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

I. Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Aktualia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

VI. Zaproszenia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Felieton

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Jubileusz Profesora Józefa Półturzyckiego

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

II. Grupy (de)faworyzowane w teorii i praktyce edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

I. Analizy i badania edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

IV. Edukacja dorosłych z międzynarodowej perspektywy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

V. Raporty z projektów edukacyjno-badawczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

VIII. Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Jubileusz Profesor Olgi Czerniawskiej

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

I. Analizy teoretyczne i badania edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

II. Edukacja dorosłych z międzynarodowej perspektywy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

IV. Raporty z projektów edukacyjno-badawczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

V. Aktualia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

VI. Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Uzupełnienie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

I. Jubileusz Profesor Alicji Kargulowej i Profesora Józefa Kargula

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

II. Analizy teoretyczne i badania edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

III. Inspiracje metodologiczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

IV. Aktualia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

V. Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

VI. Felieton

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

III Zjazd Andragogiczny „Dorośli w edukacji. Nowe konteksty, odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania”

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Analizy teoretyczne i badania edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Zdrowie – Rekreacja – Edukacja – Seniorzy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Raporty z projektów badawczo-wdrożeniowych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

I. Jubileusz Profesora Tadeusza Aleksandra

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

II. 25 lat Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

III. Analizy teoretyczne i badania edukacji dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

IV. Poradnictwo i edukacja zawodowa dorosłych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

V. Aktualia i Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 

1. Wszystkie teksty przesłane do redakcji podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania.
2. Wstępnej recenzji obejmującej ocenę formalną i tematyczną dokonują członkowie redakcji i kierują tekst do dwóch recenzentów spoza jednostki, w której pracuje autor tekstu. Recenzenci przygotowują recenzję w postaci pisemnej w odniesieniu do każdego tekstu.
3. Recenzje dokonywane są w sposób poufny, rzetelny i zgodny z zasadami etyki (na zasadach double-blind review lub poprzez pisemne oświadczenie o braku konfliktu interesów). Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
4. Recenzent przedstawia uwagi krytyczne i rekomenduje bądź nie rekomenduje tekst do druku. Możliwe rekomendacje to:
- przyjąć tekst do druku w obecnej postaci,
- przyjąć tekst do druku bez ponownej recenzji pod warunkiem naniesienia poprawek,
- przyjąć tekst do druku pod warunkiem naniesienia poprawek i ponownego przedstawienia do recenzji,
- nie przyjąć tekstu do druku.
5. Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma porozumieniu z Radą Naukową.
6. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana w na stronie internetowej pisma. 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

 

Rada naukowa Rocznika Andragogicznego

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Polska

Dr Susan Yelich Biniecki
Assistant Professor, Kansas State University, USA

Prof. dr hab. Olga Czerniawska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska

Prof. dr hab. Wiltrud Gieseke
Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy

Dr Norbert F. B. Greger
Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych, Niemcy

Prof. dr hab. Peter Jarvis
University of Surrey - Guildford, Wielka Brytania

Dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Polska

Prof. dr hab. Miroslav Krystoň, CSc.
Pedagogicka Fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja

Prof. dr hab. Józef Półturzycki
Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Beata Przyborowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak (przewodnicząca)
Uniwersytet Opolski, Polska

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Semków
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej

Dr hab. Ewa Skibińska
Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska

Dr János Szigeti Tóth PhD
Budapest University (ELTE), Węgry

 

Recenzenci Rocznika Andragogicznego

Rocznik Andragogiczny, t. 26

Prof. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Prof. dr Bernd Käpplinger, Uniwersytet w Gieβen, Niemcy

Dr hab. Hanna Kędzierska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polska

Dr hab. Violetta Kopińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr Tomasz Maliszewski, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Dr Małgorzata Malec Rawiński, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski, Polska

Dr Jiří Pavlů, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Prof. dr hab. Ewa Przybylska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. dr hab. Marina Sirotová, Uniwersytet im. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja

Dr hab. Ewa Skibińska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Beata Stachowiak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska

Rocznik Andragogicznt, t. 25

Dr hab. Tomasz Biernat, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Polska

Dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Prof. dr Bernd Käpplinger, Uniwersytet w Gieβen, Niemcy

Dr hab. Hanna Kędzierska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polska

Dr hab. Violetta Kopińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Hanna Kostyło, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Prof. dr hab. Hanna Liberska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Dr Małgorzata Malec Rawiński, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski, Polska

Dr Jiří Pavlů, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Prof. dr hab. Ewa Przybylska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. dr hab. Marina Sirotová, Uniwersytet im. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja

Dr Sylwia Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Beata Stachowiak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Renata Szczepanik, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Prof. dr hab. Marzena Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska


Rocznik Andragogiczny, t. 21

Dr Rob Evans
Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, Wielka Brytania

Dr Renata Góralska
Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Uniwersytet Gdański, Polska

Prof. dr Bernd Käpplinger
Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy

Prof. nadzw. dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander
Uniwersytet Gdański, Polska

Prof. dr hab. Artur Katolo
Dyrektor naukowy czasopisma „Dike Kai nomos. Quaderni di kultura politico-giuridica” – Uniwersytet Kalabryjski, Włochy

Dr Alicja Kozubska
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Tomasz Maliszewski
Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Dr Helena Ostrowicka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Dr Jiří Pavlů
Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak
Uniwersytet Opolski, Polska

Prof. dr hab. Mariana Sirotová
Uniwersytet im. Cyryla I Metodego w Trnawie, Słowacja

Dr hab. Beata Stachowiak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. dr hab. Marzena Zaorska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska


Rocznik Andragogiczny, t. 20

prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

Dr Rob Evans
Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu (Niemcy)

dr Renata Góralska
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Wojciech Horyń, prof. WSB
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa we Wrocławiu

prof. dr hab. Józef Kargul
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Artur Katolo
Dyrektor naukowy czasopisma "Dike kai nomos.
Quaderni di cultura politico-giuridica" – Uniwersytet Kalabryjski (Włochy)

Prof. dr Bernd Käpplinger
Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy)

dr Alicja Kozubska
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

prof. dr hab. Mieczysław Malewski
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

dr Tomasz Maliszewski
Akademia Pomorska w Słupsku

dr Jiří Pavlů
Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)

prof. dr hab. Józef Półturzycki
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Beata Przyborowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Eleonaora Sapia-Drewniak
Uniwersytet Opolski

dr hab. Ewa Skibińska
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Zasady etyki publikacyjnej

ZASADY ETYKI PUBLIKACJI

w czasopiśmie ROCZNIK ANDRAGOGICZNY

Redakcja "Rocznika Andragogicznego" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie.

 I.                   Do obowiązków Redakcji należą:

 1.      Decyzje o publikacji

Przy podejmowaniu decyzji o publikacji Redakcja ma obowiązek uwzględniać aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego.

 2.      Zakaz dyskryminacji

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3.      Poufność/ujawnienie i konflikt interesów

Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim (tzn. osobom, które nie są zaangażowane w proces publikacji). Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkowie Redakcji nie mogą w swoich publikacjach/wystąpieniach powoływać się, cytować lub w jakikolwiek inny sposób odnosić do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich autorów/ek.

II. Do obowiązków recenzentów/ek należą:

 1.      Decyzje redakcyjne

Recenzent/ka wspiera Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

2.      Terminy

Recenzent/ka ma obowiązek zadeklarować, czy wykona pracę w wyznaczonym terminie. Jeżeli uzna, że sporządzenie recenzji w tym terminie nie jest możliwe, powinien/nna poinformować o tym Redakcję.

 3.      Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi konstruowane przez recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

 4.      Poufność/ujawnienie i konflikt interesów

Wszystkie recenzowane prace są poufne. Nie można ich pokazywać ani rozmawiać na ich temat z innymi osobami, niż członkowie Redakcji. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne należy sformułować w recenzji. Treść recenzji należy również traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

 5.      Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów/ek recenzentom/kom.

 6.      Potwierdzenie źródeł

Recenzent/ka powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

 

III. Do obowiązków autorów/ek należą:

 1.      Właściwe oznaczenie autorstwa pracy/ujawnienie źródeł finansowania/ konflikt interesów

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Pozostałe osoby zaangażowane w pracę nad artykułem powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące, np. wykonawcy badań terenowych.

Do obowiązków autorów/ek należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik) oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Redakcja uznaje, że ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/ki jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego/jej nazwisko figuruje w nagłówku artykułu.

Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.

 2.      Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autorzy i autorki mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy złożonej do publikacji.

 3.      Publikacje wielokrotne, konkurencyjne

Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

4.      Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor/ka odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Redakcję. Również Redakcja dowiedziawszy się o istotnych błędach od osób trzecich, podejmuje niezbędne kroki w celu stosownej korekty.

 5.      Oryginalność i plagiat/potwierdzenie źródeł

Autorzy/ki przekazują do redakcji wyłącznie oryginalne prace. Obowiązani są przy tym ujawniać źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji, poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy/ki powinni upewnić się, że nazwiska autorów/ek cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy/ki nie mogą powoływać się na informacje uzyskane prywatnie, bez wyraźnej zgody pochodzącej z danych źródeł. Nie mogą też wykorzystywać bez zgody odpowiednich organów informacji poufnych.

Redakcja ma obowiązek dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

* Opracowano na podstawie: COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, www.publicationethics.org. dostęp: 2014-12-29Partnerzy platformy czasopism