Analysis of client communication system in local sport

Sławomir Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.009

Abstract


Jednym z najważniejszych elementów w procesie zarządzania marketingowego jest komunikacja. Dotyczy to także zarządzania w klubie sportowym, gdzie odbiorcami komunikatu są grupy interesariuszy, z których główni to: kibice, sponsorzy, media i władze lokalne.

Celem artykułu jest przedstawienie tendencji rozwojowych systemu komunikacji, który powstał w wyniku badań lokalnych klubów sportowych szeroko rozumianego regionu częstochowskiego w różnych dyscyplinach sportowych. Funkcjonowanie systemu komunikacji klubów sportowych w tym regionie wskazało na istnienie pewnych stałych zależności i znalezienie nowych rozwiązań wzbogacających klasyczny model komunikacji marketingowej. Osobną kwestią pozostaje sprawność funkcjonowania tych systemów.

Podstawowymi metodami badawczymi pozwalającymi na budowę obrazu tendencji komunikacyjnych i wyciągnięcie wniosków były wywiady bezpośrednie z pracownikami działów marketingu klubów oraz obserwacja własna działań w zakresie komunikacji. Wywiady dotyczyły m.in. zmian w stosowaniu środków komunikacji marketingowej na przestrzeni ostatnich sezonów oraz aktywności klubów w tym procesie. Zarówno obraz tendencji rozwojowych, jak i wnioski są częścią większych badań. Pytania skupiały się na działaniu klubu sportowego w zakresie komunikacji z interesariuszami i kontroli efektów tego działania.

W wyniku badań powstał obraz tendencji komunikacyjnych przedstawiający powtarzające się w klubach elementy systemu komunikacji. Schemat ten wskazuje jak wyglądać powinien proces komunikowania się klubu sportowego z głównymi jego interesariuszami, jakie są zakłócenia w procesie informacji, jakie istnieją bariery w tym procesie oraz jak powinno się kontrolować przepływ komunikatu w systemie.

W klasycznym modelu komunikacji istnieje jedynie nadawca i odbiorca komunikatu. Nadawcą jest firma kodująca komunikat, a odbiorcą jej klienci. Ważność pozostałych odbiorców jest zminimalizowana. Głównym elementem różniącym model komunikacji marketingowej w klubach sportowych od innych firm jest ujęcie w nim nie jednej grupy odbiorców, ale czterech podstawowych grup, między którymi także następuje wymiana komunikatów. W ten sposób klub sportowy zmuszony jest do kontrolowania przepływu informacji na własny temat na wielu płaszczyznach, bo każda z grup może być równie ważna dla klubu.

Stworzenie obrazu tendencji komunikacyjnych i jego analiza pozwala na wskazanie działań usprawniających przepływ informacji oraz ich kontrolę poprzez ich monitorowanie i szybką reakcję.

Abstract

One of the most important element in the marketing management process is communication. This also applies to the management of a sports club, where the recipient is a groups of stakeholders, fans, sponsors, media and local authorities.

The purpose of the article is to presentation a trends of communication, which was created as a result of studies of local sports clubs of the Częstochowa region in various sports disciplines. The functioning of the sports club communication system in the region has indicated the existence of solid dependencies and the extension of the classical marketing communication model. Another issue remains the efficiency of these systems.

Fundamental research methods to model and draw conclusions were direct interviews and observation, and both the model and the conclusions are part of larger research. The questions focused on how the sports club interacts with stakeholders and controls the effects of the sport.

As a result of the research a uniform model of trends was created showing the elements of the communication system repeating in the clubs. This shows how the sports club should communicate with its main stakeholders, what are the disruptions to the information process, what barriers exist in the process, and how the message flow should be monitored in the system.

In the classic communication model, there is only the sender and receiver of the message. The sender is the company that codes the message and the customer its customers. The importance of other customers is minimized. The main difference between the model of marketing communication in sports clubs from other companies is that there are not a single group of receivers in it, but four basic groups, among which there is also an exchange of messages. The sports club is forced to control the flow of information on its own subject on many levels, because each group can be equally important for the club.

Creating a model of trends and analyzing it allows you to identify activities that streamline and control information flow by monitoring and responding quickly.


Keywords


marketing in sport; communications; promotion; marketing w sporcie; komunikacja; promocja

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamczyk W. (2007), Dziennikarskie skandale a wiarygodność przekazów medialnych [w:]: (red.) J. Fras Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo – język – tekst. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 215.

Aldag R. J., Stearns M. (1987), Management, Wydawnictwo South-Western Publishing Co. Ohio, s. 477.

Chłodnicki M., Zeller P. (2004), Istota relacji w marketingu sportowym na przykładzie Lecha Poznań, [w:] H. Mruk (red.), Marketing sportowy. Teoria i praktyka, Poznań, ss. 286-289.

Dobek-Ostrowska B. (2004), Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław, s. 13.

Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 37-38.

http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3984263

Kowalski S. (2016), Efekty komunikacyjne sponsoringu na lokalnych rynkach sportowych, „Quality in Sport” vol. 2 no 3, s. 18-31.

Łapiński A. (2001), Promocyjne wykorzystanie mediów [w:] M. Rydel (red.) Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. Gdańsk, s. 125.

Mikułowski-Pomorski J. (1988), Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław, s. 88-98.

Pedersen P.P., Laucella P.C., Kian E.M., Geurin A.M. (2017), Strategic Sport Communication, Human Kinetics, Champaign, s.115.

Sobkowiak B. (1998), Komunikowanie społeczne, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 10.

Terry G. R. (1956), Principles of Management. Wyd. Homewood. Illinois, s. 4.

Waśkowski Z. (2007), Sport jako płaszczyzna komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. „Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej »Milenium«”, nr 1, s. 85.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism