Sport activity of polish runners and the resulting marketing potential

Zygmunt Waśkowski, Anna Jasiulewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.008

Abstrakt


Jako cel artykułu przyjęto analizę aktywności sportowej biegaczy i oszacowanie na tej podstawie, reprezentowanego przez nich potencjału marketingowego branży biegowej. Przygotowana publikacja ma zatem charakter empiryczno-poznawczy, jej rezultatem jest identyfikacja zachowań oraz determinant podejmowanych decyzji zakupowych przez osoby aktywne sportowo. Empiryczna część artykułu została przygotowana w oparciu o przeprowadzone dwukrotnie badania ankietowe, na próbie kilku tysięcy biegaczy, skonfrontowane z dostępnymi wynikami innych badań prowadzonych w ostatnich latach na polskim rynku sportu. Zaprezentowane w artykule wyniki badań, odnoszące się do takich zagadnień jak postawa wobec biegania, znaczenie tej aktywności w życiu, rola i ważność źródeł informacji, częstotliwość i miejsca dokonywanych zakupów świadczą o wysokiej niejednorodności zachowań polskich biegaczy. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego stwierdzono, iż rysujący się potencjał marketingowy tego segmentu rynku z punktu widzenia dostawców jest bardzo obiecujący.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the sport activity of runners and to estimate on this basis their marketing potential in cross-industry. The prepared publication is therefore empirical-cognitive, resulting in the identification of the behavior and the determinants of purchase decisions made by the sports-active persons. The empirical part of the paper was prepared on the basis of one survey conducted twice by one of the authors, on the sample of several thousand runners. The outcomes were confronted with the available results of other studies conducted in recent years on the Polish sports market. The results of the research concerning issues such as attitude towards running, the importance of this activity in life, the role and importance of information sources, the frequency and place of purchases show the high heterogeneity of behavior of Polish runners. Based on the empirical evidence it may be observed that  marketing potential of this market segment from the vendor point of view is very promising.


Słowa kluczowe


sport marketing; running market; runners; run events; marketing sportu; rynek biegowy; biegacze; biegi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Doligalski T., (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 61.

Fatuła D., (2010), Determinanty wartości klienta. Wybrane aspekty, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, s. 87-100.

Forbes, (2015), czerwiec, s. 41.

Funk D.C., (2008), Customer Behaviour in Sport and Events, Butterworth-Heinemann, Burlington, s. 16-21.

La Salle D., Britton T., (2004), Priceless, Harvard Business School Press, Boston, s. 13.

Marcinkowska M., (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 37.

Marketing imprez biegowych, (2014), pod red. Z. Waśkowskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 10.

Morgan M.J., Summers J., (2004), Sport Consumption: Exploring the Duality of Constructs in Experiential Research, w: Sharing Best Practice in Sport Marketing, ed. B.G. Pitts, Fitness Information Technology, Inc., Morgantown, s. 167 – 177.

Running USA, (2015), Annual Report.

Schwarz E.C., Hunter J.D., (2008), Sport Marketing, Butterworth-Heinemann. Burlington, s. 106-107;

Wrzosek W., (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa, s.13.

www.polskabiega.pl, 2014.

www.maratonypolskie.pl

Waśkowski Z., „Profil polskiego biegacza”, Raport z badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014r. i 2016r. www.konferencjabiegowa.pl

Zawadzki P., (2015), Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, Samorząd, Współpraca, nr 379, s. 311-319.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism