Sport activity of polish runners and the resulting marketing potential

Zygmunt Waśkowski, Anna Jasiulewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.008

Abstract


Jako cel artykułu przyjęto analizę aktywności sportowej biegaczy i oszacowanie na tej podstawie, reprezentowanego przez nich potencjału marketingowego branży biegowej. Przygotowana publikacja ma zatem charakter empiryczno-poznawczy, jej rezultatem jest identyfikacja zachowań oraz determinant podejmowanych decyzji zakupowych przez osoby aktywne sportowo. Empiryczna część artykułu została przygotowana w oparciu o przeprowadzone dwukrotnie badania ankietowe, na próbie kilku tysięcy biegaczy, skonfrontowane z dostępnymi wynikami innych badań prowadzonych w ostatnich latach na polskim rynku sportu. Zaprezentowane w artykule wyniki badań, odnoszące się do takich zagadnień jak postawa wobec biegania, znaczenie tej aktywności w życiu, rola i ważność źródeł informacji, częstotliwość i miejsca dokonywanych zakupów świadczą o wysokiej niejednorodności zachowań polskich biegaczy. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego stwierdzono, iż rysujący się potencjał marketingowy tego segmentu rynku z punktu widzenia dostawców jest bardzo obiecujący.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the sport activity of runners and to estimate on this basis their marketing potential in cross-industry. The prepared publication is therefore empirical-cognitive, resulting in the identification of the behavior and the determinants of purchase decisions made by the sports-active persons. The empirical part of the paper was prepared on the basis of one survey conducted twice by one of the authors, on the sample of several thousand runners. The outcomes were confronted with the available results of other studies conducted in recent years on the Polish sports market. The results of the research concerning issues such as attitude towards running, the importance of this activity in life, the role and importance of information sources, the frequency and place of purchases show the high heterogeneity of behavior of Polish runners. Based on the empirical evidence it may be observed that  marketing potential of this market segment from the vendor point of view is very promising.


Keywords


sport marketing; running market; runners; run events; marketing sportu; rynek biegowy; biegacze; biegi

Full Text:

PDF (Polish)

References


Doligalski T., (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 61.

Fatuła D., (2010), Determinanty wartości klienta. Wybrane aspekty, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, s. 87-100.

Forbes, (2015), czerwiec, s. 41.

Funk D.C., (2008), Customer Behaviour in Sport and Events, Butterworth-Heinemann, Burlington, s. 16-21.

La Salle D., Britton T., (2004), Priceless, Harvard Business School Press, Boston, s. 13.

Marcinkowska M., (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 37.

Marketing imprez biegowych, (2014), pod red. Z. Waśkowskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 10.

Morgan M.J., Summers J., (2004), Sport Consumption: Exploring the Duality of Constructs in Experiential Research, w: Sharing Best Practice in Sport Marketing, ed. B.G. Pitts, Fitness Information Technology, Inc., Morgantown, s. 167 – 177.

Running USA, (2015), Annual Report.

Schwarz E.C., Hunter J.D., (2008), Sport Marketing, Butterworth-Heinemann. Burlington, s. 106-107;

Wrzosek W., (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa, s.13.

www.polskabiega.pl, 2014.

www.maratonypolskie.pl

Waśkowski Z., „Profil polskiego biegacza”, Raport z badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014r. i 2016r. www.konferencjabiegowa.pl

Zawadzki P., (2015), Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, Samorząd, Współpraca, nr 379, s. 311-319.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism