Perception of quality in sport – qualitative and quantitative approach

Gabriel Łasiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.007

Abstrakt


Celem pracy była próba systemowego (holistycznego) ujęcia problematyki jakości w sporcie, uwzględniając jego różnorodność, złożoność, wielowymiarowość. Odniesiono się do interpretacji pojęcia jakości, charakterystyki uwarunkowań jej postrzegania, jak i sposobów oceny jakości w sporcie.

Praca ma charakter koncepcyjny (projektowy). Projektowanie modeli jakości w sporcie poprzedziły studia literatury zorientowanej na problematykę jakości. Następnie wykorzystano systemowy model uporządkowań strukturalnych zjawisk, pozwalający na wyodrębnienie głównych obszarów sportu i ich ujęcie w różnych skalach i wymiarach. Dalej opisano rożne aspekty oceny jakości w sporcie ze wskazaniem kryteriów, miar i sposobów oceny. Podkreślono szczególnie zasadność ujęcia prakseologicznego, w którym jakość w sporcie może być odniesiona do efektywności działań. W dalszej części opisano emocjonalny (jakościowy) i rzeczowy (ilościowy) wymiar towarzyszący ocenie jakości widowisk sportowych. Opisano także współczesne tendencje przenikania się aspektów jakościowych i ilościowych w percepcji widowisk sportowych.

  

Abstract

The main purpose of the article is to present a problem of quality in sport from the system (holistic) perspective and reveal its diversity, complexity and multidimensionality. The author presents an extensive review of different approaches and concepts of quality in the literature as well as methods of measurement in sport.

The article is conceptual and demonstrates a model of quality, which was preceded by a literature review. The author describes a model of structural orders, indicates crucial sport areas and presents its different aspects of measurement quality in sport: dimensions, scales, criteria and measures. In this part, the praxeological approach (with effectiveness criteria) is distinguished and justified. In the next part of the article, the emotional (qualitative) and material (quanitative) dimensions of quality of sport spectacles are discussed as well as contemporary trends of those dimensions diffusion. 


Słowa kluczowe


jakość; jakość w sporcie; ocena jakości; percepcja jakości widowisk sportowych; quality; quality in sport; quality measurement; perception of quality sport spectacles

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bayle E., Madella A., (2002), Development of a taxonomy of performance of for national sport organizations, European Journal of Sport Management Quarterly, No. 7, 240-268.

Bielawa A., (2011), Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 21, s. 143-152.

Biesok G., Wyród-Wróbel J., (2016), Satysfakcja klienta w zarządzaniu jakością, (w:) Celej P., Kaczmarczyk M. (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.

Celej P., Kaczmarczyk M. (red), (2016), Zarządzanie jakością w Administracji i Biznesie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.

Cewińska J., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach non-profit w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

De la Luz Fernandez-Alles M., Llamas-Sanchez R., (2008), The neoinstitutional analysis of change in public services, Journal of Change Management, No. 8/1, 3-20.

Fernandez-Araoz C., (2014), It’s Not the Wow or the What but the Who, Harvard Business Press, Boston.

Garvin G.A., (1984), What does product quality mean, Sloan Management Review, No. 1/1984, Cambridge.

Hoye R., Smith A., Westerbeek H., Stewart B., Nicholson M., (2006), Sport management. Principles and applications, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Kaneman D., (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina Sp. z o.o., Poznań.

Kaplan R.S., Norton D.P., (1992), The Balanced Scorecard – Measures that drive performance, Harvard Business Review, No 1, 71-79.

Kunicki B.J., (2006), Procesy instytucjonalizacji kultury fizycznej, (w:) Krawczyk Z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.

Mauer-Różańska R., (2017), Zmiany w ekspozycji widowisk sportowych – na przykładzie strzelectwa sportowego, Quality in Sport - w druku.

Morawski J.M., (2005), Człowiek i Technologia, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.

Neely A.D., Adams C., Kennerly M., (2002), The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationships, Financial Times, Prentice Hall, London.

Nowy T., Wicker. P, Feiler S., Breuer Ch., (2015), Organizational performance of non-profit and for-profit organizations, European Sport Management Quarterly, Vol. 15, No. 2, 155-175.

O`Boyle I., Hassan D., (2014), Performance management and measurement in national-level non-profit sport organizations, European Sport Management Quarterly, Vol. 14, No. 3, 299-314.

Papadimitriu D., Taylor P., (2000), Organisational effectiveness of Hellenic national sports organisations: A multiple constituency approach, Sport Management Review, No. 3, 23-46.

Perechuda K. (red)., (2003), Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

Slack T., (1997), Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory, Human Kinetics.

Stier W.F. Jr., (2001), The development of sport management the business of sport. Perspectives The Multidisciplinary series of Physical Education an Sport Science, t. 3 ICSSPE, Meyer&Meyer Sport, Berlin.

Stosik A., (2003), Menedżer w organizacji sportowej, (w:) Perechuda K., Zarzadzanie marketingiem w organizacji sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

Waśkowski Z., (2007), Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace habilitacyjne, Poznań.

Wawak S., (2010), Jakość, (w:) Encyklopedia zarządzania, dokument elektroniczny, tryb dostępu: mfiles.pl.

Winand M., Zintz T., Bayle E., Robinson L., (2010), Organizational performance of Olympic sport, governing bodies: Dealing with measurement and priorities, Managing Leisure, No. 15, 279-307.

Winand M., Rihoux B., Robinson L., Zintz T., (2012), Pathways to high performance: A qualitative comparative analysis of sport governing bodies. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, No. 42, 739-762.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism