Trademarks in sports

Krzysztof M. Westfal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.024

Abstrakt


Przez uzyskanie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, rozumie się używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Natomiast analogiczne uprawnienie wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, dotyczy stosowania znaku na terytorium całej Wspólnoty. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem oraz posługiwaniu się takim znakiem w celu reklamy. W dobie wielkich pieniędzy, które bezsprzecznie rządzą dzisiejszym sportem, prawa ze znaków towarowych, obok praw do transmisji z wydarzeń sportowych, zyskują dla wszystkich sportowych jednostek organizacyjnych znaczenia kluczowego. Kluby, związki i federacje sportowe czerpią zyski z praw do znaków towarowych, głównie poprzez udzielanie przedsiębiorcom licencji na ich używanie. Proces ten najłatwiej zaobserwować  przy okazji organizacji dużych wydarzeń sportowych.

Jako cel badań niżej podpisany obrał wskazanie prawnych zasad zarządzania znakami towarowymi w sporcie, w obliczu ich ciągle rosnącego znaczenia. Publikacja obejmie prezentację sposób i zasady wykorzystywania zarejestrowanych już znaków sportowych przez sportowe jednostki organizacyjne, a także płynących stąd korzyści. Realizacja celu badawczego będzie dokonywana, przede wszystkim, przy zastosowaniu metody dogmatycznej. Analizie poddane zostaną akty prawa krajowego i unijnego. Podejmowana problematyka rodzi jednak konieczność uwzględnienia dorobku także innych nauk, zwłaszcza marketingu, biznesu i ekonomii. Wśród materiałów poddanych analizie, oprócz aktów prawa powszechnie wymienić należy także dane zgromadzonych w rejestrach znaków towarowych UP RP i OHIM. Za główny wniosek płynącym z niniejszego opracowania uznać należy konstatację, iż jakość w nowoczesnym sporcie przejawia się również, a w kwestii finansowej być może przede wszystkim, w jakości zarządzania znakami towarowymi.


Słowa kluczowe


OHIM; sport; industrial property rights, patent office; trademarks; prawo własności przemysłowej; Urząd Patentowy; znaki towarowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.2014.715).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2013.1410).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1).

P. Kostański, Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 1., (red.) P. Kostański, C.H. Beck, Warszawa, 2010, Legalis

Internet, http://www.polskatimes.pl/artykul/470911,kibice-oburzeni-strojami-reprezentacji-orzel-na koszulkach-kadry-a-nie-logo-pzpn,id,t.html?cookie=1, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007.251.1885 z późn. zm.).

http://www.lechpoznan.pl/news/rehasport,clinic,zaprasza#.VNYWT51wu6M [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Internet, http://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/kurumsal/faaliyet-raporu/2010/en/m-6-8-1.html, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Internet, http://www.carlsberg.pl/#/CarlsbergFootball, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=101197/, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Raport finansowy UEFA za lata 2012/2013, s. 6, źródło: Internet, http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Administration/02/07/89/16/2078916_DOWNLOAD.pdf, [Dostęp 07.02.2015 r.].

Internet – http://techlaw.pl/wizerunek-pilkarza-a-prawo/, [Dostęp: 07.02.2015 r.].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism