Trademarks in sports

Krzysztof M. Westfal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.024

Abstract


Przez uzyskanie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, rozumie się używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Natomiast analogiczne uprawnienie wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, dotyczy stosowania znaku na terytorium całej Wspólnoty. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem oraz posługiwaniu się takim znakiem w celu reklamy. W dobie wielkich pieniędzy, które bezsprzecznie rządzą dzisiejszym sportem, prawa ze znaków towarowych, obok praw do transmisji z wydarzeń sportowych, zyskują dla wszystkich sportowych jednostek organizacyjnych znaczenia kluczowego. Kluby, związki i federacje sportowe czerpią zyski z praw do znaków towarowych, głównie poprzez udzielanie przedsiębiorcom licencji na ich używanie. Proces ten najłatwiej zaobserwować  przy okazji organizacji dużych wydarzeń sportowych.

Jako cel badań niżej podpisany obrał wskazanie prawnych zasad zarządzania znakami towarowymi w sporcie, w obliczu ich ciągle rosnącego znaczenia. Publikacja obejmie prezentację sposób i zasady wykorzystywania zarejestrowanych już znaków sportowych przez sportowe jednostki organizacyjne, a także płynących stąd korzyści. Realizacja celu badawczego będzie dokonywana, przede wszystkim, przy zastosowaniu metody dogmatycznej. Analizie poddane zostaną akty prawa krajowego i unijnego. Podejmowana problematyka rodzi jednak konieczność uwzględnienia dorobku także innych nauk, zwłaszcza marketingu, biznesu i ekonomii. Wśród materiałów poddanych analizie, oprócz aktów prawa powszechnie wymienić należy także dane zgromadzonych w rejestrach znaków towarowych UP RP i OHIM. Za główny wniosek płynącym z niniejszego opracowania uznać należy konstatację, iż jakość w nowoczesnym sporcie przejawia się również, a w kwestii finansowej być może przede wszystkim, w jakości zarządzania znakami towarowymi.


Keywords


OHIM; sport; industrial property rights, patent office; trademarks; prawo własności przemysłowej; Urząd Patentowy; znaki towarowe

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.2014.715).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2013.1410).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1).

P. Kostański, Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 1., (red.) P. Kostański, C.H. Beck, Warszawa, 2010, Legalis

Internet, http://www.polskatimes.pl/artykul/470911,kibice-oburzeni-strojami-reprezentacji-orzel-na koszulkach-kadry-a-nie-logo-pzpn,id,t.html?cookie=1, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007.251.1885 z późn. zm.).

http://www.lechpoznan.pl/news/rehasport,clinic,zaprasza#.VNYWT51wu6M [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Internet, http://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/kurumsal/faaliyet-raporu/2010/en/m-6-8-1.html, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Internet, http://www.carlsberg.pl/#/CarlsbergFootball, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=101197/, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Raport finansowy UEFA za lata 2012/2013, s. 6, źródło: Internet, http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Administration/02/07/89/16/2078916_DOWNLOAD.pdf, [Dostęp 07.02.2015 r.].

Internet – http://techlaw.pl/wizerunek-pilkarza-a-prawo/, [Dostęp: 07.02.2015 r.].


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism