Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zapraszamy serdecznie do przesyłania autorskich artykułów do Quality in Sport (numer e-ISSN 2450-3118).

Czasopismo to, zostało stworzone na kanwie corocznej Konferencji Naukowej Jakość w Sporcie, organizowanej przez Katedrę Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, którego celem jest przedstawienie w jednym miejscu bieżących i aktualnych badań z zakresu zarządzania i sportu.


W związku z tym, że założycielami czasopisma jest środowisko naukowców reprezentujące nauki ekonomiczne, nurtem przewodnim artykułów jest zarządzanie i ekonomia. Wiedząc jednak, że osiąganie jakości w sporcie zależy także od badań w innych dziedzinach, Komitet Naukowy, zaprasza również do pisania w zakresie prawa, medycyny, jak również pedagogiki i psychologii.

 

Z wyrazami szacunku,

Rada Naukowa Quality in Sport

Przygotowując artykuły zachęcamy do skorzystania z stworzonego dla Państwa szablonu.
Quality in Sport to kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w formie elektronicznej, która jest wersją pierwotną.

 

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Editorial Committee

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

» Procedura wydawnicza
Przygotowując artykuły zachęcamy do skorzystania z stworzonego dla Państwa szablonu.
1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Komitet Redakcyjny Quality in Sport. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem czasopisma.
2. Teksty przesłane do Quality in Sport są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (zasada tzw. double-blind review proces): w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Polecamy Autorom tekstów, aby zapoznali się z kwestionariuszami recenzji dostępnymi  poniżej:
ARKUSZ RECENZJI ARTYKUŁU
FIRST REVIEW SHEET
ARKUSZ DRUGIEJ RECENZJI ARTYKUŁU
ARKUSZ RECENZJI STATYSTYCZNEJ

3. Recenzje przyjmują formę pisemną; recenzenci formułują jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Formularz recenzji, zawierający kryteria oceny artykułów naukowych, jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.
5. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją są ogłaszane raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie publikuje nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma.
6. Redakcja w poszanowaniu i promowaniu rzetelności w nauce dokłada wszelkich starań, by publikowane w czasopiśmie artykuły spełniały etyczne i merytoryczne standardy tekstu naukowego.
W tym celu autorzy w składanych deklaracjach przekazują informacje związane z:
a) indywidualnym wkładem autora w powstanie publikacji przez podanie afiliacji oraz kontrybucji związanych z powstaniem testu (informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);
b) deklaracją autora o odpowiedzialności za przedstawione wyżej informacje;
c) źródłami finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”);

AUTHOR DECLARATIHION (EN)
PROCEDURA WYDAWNICZA I OŚWIADCZENIE AUTORA (PL)
LICENCJA WYDAWNICZA (LICENCE CONTRACT)

Przejawami nierzetelności naukowej są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.  Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Niedopełnienie wymogu rzetelności naukowej przez autorów będzie skutkowało powiadomieniem instytucji ich zatrudniających i ewentualnie innych podmiotów (np. towarzystw naukowych).

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Naukowa

Štefan Adamčàk (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia),
Pavol Bartík (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia),
Elena Bendíková  (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia),
Piotr Błajet (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland),
Jerzy Boehlke (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland),
Krzysztof Buśko (Polish Institute of Sport, Warsaw, Poland),
Mirosława Cieślicka (Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum Bydgoszcz, Poland),
Katarzyna Dmitruk (Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum Bydgoszcz, Poland), 
Attila Gilanyi (University of Debrecen, Hungary),
Igor Grygus (Ukraine),
Robert Karaszewski (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland),
František Langer (Masaryk University, Czech Republic), Ludmila Miklánková (Palacký University Olomouc, Czech Republic),
Radosław Muszkieta  (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland),
Fiodor Muzyka (Ukraine),
Piotr Oleśniewicz (University School of Physical Education in Wroclaw, Poland),
Jerzy Pośpiech (Opole University of Technology, Poland), Miroslava Přidalová (Palacký University Olomouc, Czech Republic),
Krzysztof Prusik (Gdańsk University of Physical Education and Sport, Poland),
Aleksandr Skaliy (Ukraine),
Rajmund Tomik (Academy of Physical Education in Katowice, Poland),
Maciej Zastempowski (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland),
Walery Żukow  (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland),
Eugeniusz Prystupa (Ukraine),
Jitka Ulrichová (Palacký University Olomouc, Czech Republic),
Wilson Andres Cardenas Polania (Saint Thomas University in Bogota, Colombia) 

 

Lista recenzentów w 2018 roku

Lista recenzentów w 2018 roku

Redakcja serdecznie dziękuje niższej wymienionym osobom, za podjęcie się recenzji artykułów naukowych wydawanych w Quality in Sport w 2018 roku:

 1. Dominik Borek (The Catholic University of Lublin, Poland)
 2. Krzysztof Buśko (Institute of Sport in Warsaw, Poland)
 3. Agnieszka Chwiałkowska (Richards College of Business, University of West Georgia, USA)
 4. Mirosława Cieślicka (Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum Bydgoszcz, Poland)
 5. Blanka Dwojaczny (Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum Bydgoszcz, Poland)
 6. Attila Gilanyi (University of Debrecen, Hungary)
 7. Piotr Głowicki (The University School of Physical Education in Wrocław, Poland)
 8. Sergii Iermakov (Skovoroda National Pedagogical University in Kharkov, Ukraine)
 9. Tetyana Lepeyko (Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Ukraine)
 10. Natalia Klimenova (University Michigan, Canada)
 11. Żanetta Kozina (Skovoroda National Pedagogical University in Kharkov, Ukraine)
 12. František Langer (Masaryk University, Czech Republic)

 

Lista recenzentów w 2015, 2016, 2017 r.

Lista recenzentów w 2017 roku

Redakcja serdecznie dziękuje niższej wymienionym osobom, za podjęcie się recenzji artykułów naukowych wydawanych w Quality in Sport w 2017 roku:

 1. Jerzy Boehlke (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 2. Dominik Borek (The Catholic University of Lublin, Poland)
 3. Krzysztof Buśko (Institute of Sport in Warsaw, Poland)
 4. Agnieszka Chwiałkowska (Richards College of Business, University of West Georgia, USA)
 5. Mirosława Cieślicka (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland)
 6. Attila Gilanyi (University of Debrecen, Hungary)
 7. Piotr Głowicki (The University School of Physical Education in Wrocław, Poland)
 8. Karol Görner (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
 9. Rafał Haffer (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 10. Sergii Iermakov (Skovoroda National Pedagogical University in Kharkov, Ukraine)
 11. Tetyana Lepeyko (Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Ukraine)
 12. Natalia Klimenova (University Michigan, Canada)
 13. Żanetta Kozina (Skovoroda National Pedagogical University in Kharkov, Ukraine)
 14. František Langer (Masaryk University, Czech Republic)
 15. Jiři Michal (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)Lista recenzentów w 2016 roku

Redakcja serdecznie dziękuje niższej wymienionym osobom, za podjęcie się recenzji artykułów naukowych wydawanych w Quality in Sport w 2016 roku:

 1. Jerzy Boehlke (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 2. Krzysztof Buśko (Institute of Sport in Warsaw, Poland)
 3. Agnieszka Chwiałkowska (University of Vaasa, Finland)
 4. Mirosława Cieślicka (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland)
 5. Iwona Escher (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 6. Attila Gilanyi (University of Debrecen, Hungary)
 7. Piotr Głowicki (The University School of Physical Education in Wrocław, Poland)
 8. Karol Görner (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
 9. Rafał Haffer (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 10. Sergii Iermakov (Ukraine)
 11. Tetyana Iermakova (Ukraine)
 12. Vlastimila Karaskova (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
 13. Renata Kopczyk (University of Wrocław, Poland)
 14. František Langer (Masaryk University, Czech Republic)
 15. Tetyana Skaliy (Ukraine)
 16. Błażej Stankiewicz (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland)
 17. Jiři Michal (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
 18. Ludmila Miklánková (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
 19. Viktor Mishchenko (Ukraine)
 20. Walery Zukow (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland)

 

Lista recenzentów w 2015 roku

Redakcja serdecznie dziękuje niższej wymienionym osobom, za podjęcie się recenzji artykułów naukowych wydawanych w Quality in Sport w 2015 roku:

 

 1. Piotr Błajet (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 2. Jerzy Boehlke (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 3. Krzysztof Buśko (Institute of Sport in Warsaw, Poland)
 4. Mirosława Cieślicka (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)
 5. Iwona Escher (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 6. Attila Gilanyi (University of Debrecen, Hungary)
 7. Karol Görner (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
 8. Rafał Haffer (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 9. Sergii Iermakov (Ukraine)
 10. Tetyana Iermakova (Ukraine)
 11. Vlastimila Karaskova (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
 12. Renata Kopczyk (University of Wrocław, Poland)
 13. František Langer (Masaryk University, Czech Republic)
 14. Tetyana Skaliy (Ukraine)
 15. Kamila Skrzypczyńska (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 16. Błażej Stankiewicz (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)
 17. Jiři Michal (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
 18. Ludmila Miklánková (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
 19. Viktor Mishchenko (Ukraine)
 20. Walery Zukow (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)

 

Budapest Open Access Initiative

 Journal is accepted in response to the growing demand to make research free and available to anyone with a computer and an internet connection, a diverse coalition has issued new guidelines that could usher in huge advances in the sciences, medicine, and health.

The recommendations were developed by leaders of the Open Access movement, which has worked for the past decade to provide the public with unrestricted, free access to scholarly research—much of which is publicly funded. Making the research publicly available to everyone—free of charge and without most copyright and licensing restrictions—will accelerate scientific research efforts and allow authors to reach a larger number of readers.

The recommendations are the result of a meeting organized by the Open Society Foundations to mark the tenth anniversary of Budapest Open Access Initiative, which first defined Open Access. The recommendations include the development of Open Access policies in institutions of higher education and in funding agencies, the open licensing of scholarly works, the development of infrastructure such as Open Access repositories and creating standards of professional conduct for Open Access publishing. The recommendations also establish a new goal of achieving Open Access as the default method for distributing new peer-reviewed research in every field and in every country within ten years’ time.

Translations of the recommendations have already been made in several languages, with more to follow. 

For more on the recommendations, please see the press release as well as a blog post by Peter Suber which provides additional background on the Open Access movement. 

 


Partnerzy platformy czasopism