Relacje między prawem pracy a prawem karnym procesowym

Renata Badowiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2020.006

Abstrakt


Na kwestie związane z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców mogą mieć wpływ także inne regulacje, które nie wynikają wprost z kodeksu pracy, czy innych aktów regulujących wyżej wskazaną materię. W obecnej rzeczywistości prawnej nie ma możliwości, aby poszczególne gałęzie prawa nie wykazywały między sobą spójności. Mimo więc obowiązywania odrębnych regulacji w stosunku do prawa pracy i postępowania karnego, dziedziny te pozostają ze sobą w pewnych relacjach, mimo że z żadnych przepisów kodeksu pracy ani kodeksu postępowania karnego zależności te wprost nie wynikają. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu i wzajemnych relacji zachodzących między prawem pracy a prawem karnym procesowym na przykładzie udziału Państwowej Inspekcji Pracy w postępowaniu karnym, prawnego obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz związania sądów pracy orzeczeniami sądów karnych.

Słowa kluczowe


prawo pracy; postępowanie karne; Państwowa Inspekcja Pracy; prawny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; związanie sądu pracy orzeczeniem sądu karnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Cagara J., Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym, „Nowe Prawo” 1981, nr 3

Czarnecki P., Czerwińska M. (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Legalis

Jakubecki A., Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1982, nr 7-8

Kulesza C. (red.), System prawa karnego procesowego. T. VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2017

Marciniak J., Prawnokarna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 2

Ostrowski L., O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym, „Palestra” 1965, nr 11

Piasecki K., Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i wyrok cywilny, Warszawa 1970

Radecki W., Granice ingerencji prawa karnego w stosunki pracy, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 6

Rosengarten F., Prejudycjalność wyroku karnego w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1971, nr 12

Salik R., Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i skutki jego naruszenia, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 12

Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis

Szyprowski B., Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jako faktyczna przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 3

Unterschütz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, LEX/el.

Woźniewski K., Państwowa Inspekcja Pracy jako podmiot wykonujący prawa pokrzywdzonego w rozumieniu art. 49 § 3a k.p.k. po nowelizacji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. XIX

Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017

Orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 2/09, OSNKW 2009, Nr 5, poz. 37

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., I ACa 343/08, Legalis nr 1241418

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2000 r., III CKN 48/00, Legalis nr 278433

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2008 r., WA 1/08, Legalis nr 95762

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2012 r., II CSK 330/11, Legalis nr 473589

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r., I CSK 405/13, Legalis nr 998538

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2019 r., II PK 321/17, Legalis nr 1894271


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism