Skutki prawne naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości

Michał Kołbuc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2020.005

Abstrakt


Obowiązek zachowania trzeźwości jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych, pomimo że nie wynika on wprost z żadnego przepisu prawa pracy. Jednak jego naruszenie pociąga za sobą poważne konsekwencje na gruncie prawa pracy. Autor szczegółowo przedstawia źródło i zakres tego obowiązku oraz skutki prawne jego naruszenia.

Słowa kluczowe


praca; podstawowe obowiązki pracownicze; obowiązek trzeźwości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akty prawne

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 ze zm.),

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 230 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2472).

Literatura

Święcicki M., Niektóre sporne zagadnienia prawa pracy, Warszawa 1966.

Korolec R., Przerwy w świadczeniu pracy, „Państwo i Prawo” 1966, nr 7-8.

Rafacz-Krzyżanowska M., Odpowiedzialność majątkowa pracownika wobec zakładu pracy, Warszawa 1969.

Liszcz T., Gotowość do pracy, Publikacje elektroniczne ABC (dostęp online 23.04.2020): https://sip.lex.pl/#/publication/469830856

Liszcz T. Prawo pracy, Warszawa 2019.

Orzecznictwo

wyrok SN z 11 kwietnia 2000 r., I PKN 586/99, OSNP 2001, nr 18, poz. 556;

Wyrok SN z 19 października 1977 r., I PRN 107/77, Praca i Zabezpieczenie Społeczna 1979, nr 3, s. 65;

wyrok SN z 6 października 1998 r., III ZP 31/98, OSNAPiUS 1999, nr 3, poz. 80,

uchwała 7 sędziów SN z 9 września 1999 r., III ZP 5/99, OSNAPiUS 2000, nr 4, poz. 131,

wyrok SN z 12 lipca 2005 r., II PK 360/04, OSNP 2006, nr 7-8, poz. 110,

uchwała SN z 15 kwietnia 1994 r., I PZP 14/94, OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 140,

wyrok SN z 21 lipca 1999 r., I PKN 169/99, OSNAPiUS 2000, nr 20, s. 746,

wyrok SN z 18 lutego 1975 r., I PR 232/74, OSNCP 1975, nr 7-8, poz. 126,

wyrok SN z 10 października 2000 r., I PKN 76/00, OSNP 2002, nr 10, poz. 237,

uchwała SN z 27 października 1986 r., VI KZP 19/86, OSNKW 1987, nr 3-4, poz. 24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism