Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na skutek popełnienia przestępstwa przez pracownika

Anna Lamtych

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2020.003

AbstraktRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika posiada ogromny wpływ na jego dotychczasową sytuację życiową. Możliwość jednostronnego zakończenia stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym została ograniczona wyłącznie do okoliczności, ściśle określonych przez przepisy Kodeksu pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki jednej z podstaw nadzwyczajnego zakończenia stosunku pracy, a mianowicie okoliczności popełnienia przestępstwa przez pracownika. W artykule zawarte zostały rozważania dotyczące szczegółowych przesłanek dookreślających przestępne zachowanie pracownika z uwzględnieniem pojawiających się problemów interpretacyjnych oraz ich spójności z zasadą domniemania niewinności.

Słowa kluczowe


prawo pracy; prawo karne; rozwiązanie umowy o pracę; przestępstwo; domniemanie niewinności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura:

Baran K., Komentarz do art. 52, w: Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-133, red. K. Baran, Warszawa 2020

Bigaj A., Oczywistość popełnienia przestępstwa jako przesłanka rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2016, nr 4

Bury B., Nawrocki M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, Kraków 2019

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Kraków 2010

Jackowiak U., Utrata zaufania jako podstawa rozwiązania stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 11

Karlik P., Sroka T., Wiliński P., Komentarz do art. 42, w: Konstytucja RP. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, 2016, Legalis teza 251-254

Klucz D., Przestępstwo jako przesłanka bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 8

Klucz D., Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 9

Koczur S., Zakres przedmiotowy pojęcia „przestępstwo” w art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2003/2004

Mitrus L., Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika, Warszawa 2018

Pawelec S., Zasada domniemania niewinności, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Hofmański, W. Paweł, 2014, LEX nr 4.3

Piasecki K., Popełnienie przestępstwa jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, „Palestra” 1961, tom 5, nr 4

Piotrowski W., Rozwiązanie stosunku pracy, Warszawa 1959

Piotrowski W., Rozwiązanie stosunku pracy, w: Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975

Piszczek A., Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem w świetle art. 52 § 1 pkt. 2 k.p., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 11

Piszczek A., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, w: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, red. Z. Góral, Warszawa 2017

Rybicki T., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na skutek popełnienia przestępstwa przez pracownika, Warszawa 1977

Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018, s. 378

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016

Wąż P., Komentarz do art. 52, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, 2020, Legalis

Wypych-Żywicka A., Prusinowski P, Nowik. P., Ustanie umownego stosunku pracy, w: System Prawa Pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, red. K. Baran, G. Goździewicz, Warszawa 2017

Orzecznictwo:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1976 r., I PZP 49/76, OSNCP 1977, nr 4, poz. 67

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1994 r. I PZP 9/94, OSNAPiUS 1994 nr 2, poz. 26

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2007 r., III PZ 7/06, Legalis nr 181923

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2001 r., I PKN 720/00, OSNAPiUS 2003, nr 22, poz. 546

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1997 r., I PKN 193/97, OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 269

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., II PK 305/04, Legalis nr 70996

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r., I PKN 28/00, OSNAPiUS 2002, nr 7, poz. 161

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r., I PKN 361/99, OSNAPiUS 2001, nr 7 poz. 216

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2003 r., II PK 625/02, OSNAPiUS 2004, nr 20, poz. 350

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1962 r., II PR 203/62, OSNCP 1963, nr 7-8, poz. 165

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1999 r., I PKN 668/98, OSNAPiUS 2000, nr 11, poz. 429

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., III KK 159/11, OSNKW 2012 nr 2, poz. 14

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1977 r., I PRN 141/76, OSNCP 1977, nr 8 poz. 147

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., III PK 144/14, OSNKW 2017, nr 5, poz. 54


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism