Czas pracy pracowników inżynieryjno-technicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej

Katarzyna Wesołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2019.006

Abstrakt


Problematyka czasu pracy pracowników - co do zasady - uregulowana została w treści ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ustawa ta dopuszcza jednak możliwość
regulowania poszczególnych elementów stosunku pracy w innych niż Kodeks pracy przepisach prawnych stanowiących względem niego przepisy szczególne. Również kwestie związane z czasem pracy pracowników mogą być również odmiennie od przepisów Kodeksu pracy regulowane w przepisach szczególnych. Przykładem takiej regulacji jest art. 384 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zawierający unormowania dotyczące rozkładu czasu pracy pracowników inżynieryjnotechnicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej.
Celem niniejszego opracowania jest analiza powołanej regulacji szczególnej. Przedstawione zostaną różnice pomiędzy regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy i w Prawie wodnym.
Uwypuklone zostaną istotne problemy interpretacyjne, które budzą ww. rozwiązania legislacyjne. Sformułowane zostaną również uwagi de lege ferenda.


Słowa kluczowe


czas pracy; prawo wodne; państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2006

Kałużny M., Prawo wodne. Komentarz, LEX 2016/el

Pisarczyk Ł. [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red. L. Florka, LEX 2017/el.

Pisarczyk Ł., Kształtowanie rozkładu czasu pracy [w:] Czas pracy, pod red. L. Florka, Warszawa 2011.

Prasołek Ł., Rozkład, indywidualny rozkład i haromonogram czasu pracy oraz ich wzajemne korelacje [w:] Czas pracy, pod red. L. Florka, Warszawa 2011

Rączka K. [w:] M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, LEX/el.

Rączka K., Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy na gruncie kodeksu pracy, PiZS 2004, Nr 2

Rycak M.B., Wymiar i rozkład czasu pracy, Warszawa 2008

Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism