Wynagrodzenie skazanych za pracę wykonywaną w okresie odbywania kary pozbawienia wolności

Anna Lamtych

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2019.001

Abstrakt


Praca osób skazanych stanowi zjawisko niezwykle istotne, posiadające ogromny wpływ na cały proces resocjalizacji. Świadczenie pracy przez skazanych determinuje powstanie stosunku prawnego, który różni się od klasycznego stosunku pracy. Bez względu jednak na podstawę wykonywanej pracy, jednym z istotnych aspektów jest wynagrodzenie. Celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie problematyki wynagrodzenia osób skazanych za pracę wykonywaną w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. W artykule zawarte zostaną rozważania dotyczące wysokość wynagrodzenia poczynione na tle obowiązujących regulacji prawnych, jak i stanu prawnego obowiązującego od roku 2003 do 2011, zasady dokonywania potrąceń i przekazywania wynagrodzenia oraz zagadnienie przestoju, jako przeszkody w świadczeniu pracy.


Słowa kluczowe


praca; osoby skazane; wynagrodzenie; potrącenia z wynagrodzenia; prawo pracy; prawo karne wykonawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013

Kalisz T., Kwieciński A., Zmiany w zakresie odpłatności za pracę skazanych a powszechność zatrudnienia w polskim systemie penitencjarnym, Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014, red. A. Kwiecień, Warszawa 2014

Kosut A., Zatrudnienie skazanych w świetle projektu zmian kodeksu karnego wykonawczego z 2001 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32-33

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011

Liszcz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (podstawowe zagadnienia prawne), „Państwo i Prawo” 1989, z. 2

Piątkowski J., Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 2017

Potulski J., Zatrudnianie, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 201

Śliwkowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Toruń 1978

Szczygieł G.B., Penalties Execution Coderegulations with regard to employment of convicts from the perspestive of the EuropeanPrisonRules, „Ius Novum”, 2016, nr 2

Zgoliński I., Objaśnienie wyrażeń ustawowych, w: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2015

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r., K 20/04, Dz.U. Nr. 273, poz. 2720

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia1997 r., K 7/96 OTK 1997, Nr 1, poz. 1

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r., P 20/09 Dz.U. Nr. 34, poz. 191

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1998 r. I PKN 195/98, OSNAPiUS 1999 nr 14, poz. 453

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003, I PK 345/02, OSNAPiUS 2004 nr 18, poz. 308


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism