Glosa do wyroku ETS z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie C-157/15

Alicja Szczypka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.007

Abstrakt


Dnia 14 marca 2017 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie złożonego przez belgijski sąd kasacyjny wniosku o wydanie orzeczenia przy zastosowaniu trybu prejudycjalnego. Postępowanie dotyczyło kobiety, S. Achbita, będącej muzułmanką, która podjęła pracę u prywatnego przedsiębiorcy G4S Secure Solutions NV (dalej: „G4S”), w Belgii, na postawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Początkowo kobieta nie zdradzała żadnych oznak wskazujących na jej przynależność religijną. Mimo panującego w zakładzie pracy niepisanego zwyczaju, że pracownicy nie mogą nosić żadnych widocznych symboli wskazujących na wyznawane przez nich poglądy religijne czy polityczne, S. Achbita po pewnym czasie oświadczyła swemu pracodawcy, że zamierza nosić chustę islamska w czasie godzin pracy. Po sprzeciwie kierownictwa, zmianie regulaminu wprost zakazującego noszenia wspomnianych symboli, powódka nie zmieniła swojego zachowania, co dało pracodawcy przyczynek do zwolnienia jej z pracy, zachowując przy tym okres wypowiedzenia oraz wypłacając jej odprawę. Pytanie prejudycjalne sądu kasacyjnego dotyczyło kwestii czy na postawie art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78 można orzec, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przejawy dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli reguła zakazująca dawania wyrazu w miejscu pracy, za pomocą znaków, swoim przekonaniom politycznym, światopoglądowym i religijnym obowiązująca u pracodawcy obowiązuje wszystkich pracowników? Po rozpoznaniu sprawy Trybunał uznał, że nie wystąpiły tu przesłanki określone w rzeczonym artykule, a więc nie doszło do dyskryminacji bezpośredniej. Niemniej kwestię powołania się na zaistnienie dyskryminacji pośredniej pozostawił otwartą, pozostawiając jej ocenę sądowi belgijskiemu.

Słowa kluczowe


bezpośrednia; pośrednia; dyskryminacja; burka; praca; ETS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Handbook on European non-discrimination law,

[https://rownosc.info/ dostęp elektroniczny] 2010

Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement, Discriminations: de qoui parle-t-on?,

[https://www.avdl.fr/ dostęp elektroniczny] 2008

Burek W., Klaus W., Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii

Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, ,,Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego,

Europejskiego i Porównawczego” 2013

Kokott J., Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-157/15 z dnia 31 maja 2016 r., http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0157&from=PL

Łopatowska J., Discrimination based on religion or belief in the EU legal

framework,[http://www.deltapublicaciones.com/ dostęp elektroniczny], 2009

Maliszewska – Nienartowicz J., Direct and Indirect Discrimination in European Law – How to Draw

a Dividing Line?, International Journal of Social Sciences, III(1), 2014

Mielczarek A.M., Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2013

Miné M., Législation anti-discrimination de l’UE: définition des concepts fondamentaux,

[http://docplayer.fr/ dostęp elektroniczny/ dostęp elektroniczny] 2013

Wróbel A., Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sądy, w: Analiza tekstu Karty praw

podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Orzecznictwo

Wyrok ETS z dnia 14 marca 2017 r., C-157/15, dostęp elektroniczny: InfoCuria – Orzecznictwo

Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok ETS z dnia 14 marca 2017 r., C-188/15, dostęp elektroniczny: InfoCuria – Orzecznictwo

Trybunału Sprawiedliwości


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism