Kara umowna a stosunek pracy

Arkadiusz Nalepka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.003

Abstrakt


Artykuł przedstawia pogląd autora na sporną w doktrynie oraz praktyce prawa kwestię kary umownej w stosunku pracy. Opracowanie ma charakter przekrojowy, rozważane są różne warianty zastrzeżenia kary umownej w stosunku pracy, w tym przed jego zawarciem, w trakcie, a także po (umowa o zakazie konkurencji) przy jednoczesnej polemice z dotychczasowym stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwa.


Słowa kluczowe


kara umowna; stosunek pracy; kodeks cywilny; kodeks pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszczyk Z., Charakter stosunku cywilnoprawnego w: Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego, Tom 1, red. M.Safjan, Warszawa 2012

Borysiak W., Funkcje kary umownej w świetle uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r. (III CZP 61/03), „Palestra” 2006, nr 7-8

Bosak M., Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Legalis 2014

Cajsel W., Kara umowna a odpowiedzialność materialna pracownika, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 2

Drapała P., Kara umowna, w: Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, Tom 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2013

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010

Gersdorf M., Umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę w: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Gwiazdomorski J., Umowa przedwstępna w kodeksie zobowiązań, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1936, t. 30

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Tom I., Warszawa 2012

Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza w: Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, Tom 6, red. A Olejniczak, Warszawa 2014

Kaliński M., Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w: Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, Tom 6, red. A Olejniczak, Warszawa 2014

Korus P., Komentarz do art. 114, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2015, Legalis

Kowalski S., Zastrzeżenie kary umownej w umowie przedwstępnej, „Rejent” 2003, nr 1

Krajewski A., Komentarz do art. 177, w: Kodeks pracy. Komentarz, J. Jończyk, Warszawa 2015

Krajewski M., Zobowiązania powstające podczas zawierania umów, w: Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, Tom 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2013

Książek D., Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę, Warszawa 2013

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2004

Łętowska E., Osajda K., Odpowiedzialność pracownicza, w: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012

Machnikowski P., Komentarz do art. 390, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006

Mędrala M., Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 2001

Mędrala M., Umowa przedwstępna o pracę. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, „Radca Prawny” 2009, nr 1

Piątkowski J., Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń 2000

Roszewska K., Skutki sprzeczności przepisów Kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 2

Sanetra W., Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Warszawa - Wrocław 1975

Skowron R., Dopuszczalność kary umownej w umowie o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 10

Staszewska E., Odpowiedzialność pracownicza, Warszawa 2013, LEX nr 174529

Suknarowska-Drzewiecka E., Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, Warszawa 2008, Legalis

Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, Art. 119, Legalis

Wagner B., Komentarz do art. 117, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011

Walczak K., Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy - glosa do wyroku SN z 21.3.2001 r., I PKN 315/00, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 2

Żołyński, Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa 2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism