Urlop bezpłatny a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

MICHAŁ BRODECKI

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.013

Abstrakt


Artykuł porusza kwestie związane z zaliczaniem urlopów bezpłatnych do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pomimo tego, iż na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy istnieje szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z zaliczaniem urlopów bezpłatnych do stażu pracy warunkującego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, temat ten nie jest poruszany w doktrynie często, co skutkuje rozbieżnościami w praktycznym stosowaniu przepisów. Opracowanie ma na celu rozwiązanie tych wątpliwości, a także zawiera wnioski de lege ferenda.

Słowa kluczowe


zasiłek dla bezrobotnych; urlop bezpłatny; urlop bezpłatny a zasiłek; urlop z art. 174 k.p.; wliczanie urlopu bezpłatnego do stażu pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Góral Z., Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, Warszawa 2012

Kosut A., Komentarz do art. 1741 k.p., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012

Martuszkiewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2010

Romer T., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Sanetra W., Zatrudnienie i bezrobocie. Przepisy i komentarz, Warszawa 1993

Orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r., II SA/Wa 463/06, LEX nr 221873

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2008 r., IV SA/Gl 541/2008, LexPolonica nr 2062762

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2009 r., I PK 118/08, LEX nr 736703

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2009 r., IV SA/Wr 196/2009, LexPolonica nr 2503023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 października 2010 r., IV SA/Gl 269/2010, LexPolonica nr 2519125

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 października 2011 r., III SA/Kr 1220/2010, LexPolonica nr 3090522

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2012 r., I OSK 152/2012, LexPolonica nr 3960049

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2013 r., II SA/Rz 1027/13, ONSA i WSA 2014, nr 6, poz. 109

Źródła internetowe

http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ [dostęp: 21.04.2017 r.]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism