Pełnomocnik pracownika w postępowaniu przed sądem pracy

KAROLINA OCHOCIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.009

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podmiotów uprawnionych do reprezentacji pracownika w postępowaniu  przed sądem pracy. Zakres podmiotowy pełnomocnictwa obejmuje osoby wymienione w art. 86 KPC. Są one uprawnione do bycia pełnomocnikiem procesowym w każdej sprawie. Ponad to pełnomocnikiem pracownika mogą by osoby wymienione art. 465 paragraf 1 KPC. 


Słowa kluczowe


pracownik; pełnomocnik pracownika; sąd pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Boniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014

Kurzynoga M., Udział związków zawodowych w postępowaniu cywilnym po stronie pracownika w świetle zmian KPC, ,,Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 6

Kuźniar I., Skiba B., Roszczenia przed sądem pracy, Gdańsk 2004

Manowska M., Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2010

Telenga P. (w:) Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015

Wiszniewska I., Wiszniewski K., Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2014

Wolińska-Uchman A., Pełnomocnik pracownika w postępowaniu sądowym, ,,Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 11

Orzeczenia

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 roku, II PZ 3/06, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 104

Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 listopada 2006 roku, II PZ 54/06, LEX nr 375673

Uchwała Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2010 roku, II PZP 6/10 OSNP 2011, nr 11-12, poz. 145

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2003 roku, I PK 214/02, OSNP 2004, nr 16, poz. 282


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism