Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach o roszczenia pracownicze ze stosunku pracy w sporach indywidualnych

KLAUDIA WATKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.008

Abstrakt


Artykuł przedstawia przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach o roszczenia pracownicze ze stosunku pracy w sporach indywidualnych. Prezentuje trzy sposoby wszczęcia mediacji: zawarcie umowy o mediację, złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji, postanowienie sądu o skierowaniu do mediacji. W dalszej części zostanie ukazany szczegółowo sam przebieg postępowania mediacyjnego, z uwzględnieniem momentu jego wszczęcia, przerwania biegu przedawnienia oraz zakończenia postępowania mediacyjnego.

Słowa kluczowe


wszczęcie mediacji; przerwanie biegu przedawnienia; umowa o mediację; wniosek o wszczęcie mediacji; postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji; odmowa wszczęcia mediacji; protokół z przebiegu mediacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K.W., Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy, PIZ 2006, nr 3

Baran K.W., Procesowe praw pracy, Kraków 2003

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012

Chańko P., Strumiłło T., Przerwanie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji, ,,Kwartalnik ADR” 2010, nr 1(9)

Gmurzyńska E., Etapy mediacji, w: E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009

Gonera K., Mediacja według projektu zmian kodeksu postępowania cywilnego, w: Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, red. G. Goździewicz, Lublin 2005

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009

Majewski A., Mularczyk K., Mediacja jako ADR w prawie pracy, ,,Kwartalnik ADR” 2010, nr 3(11)

Mędrala M.,Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 2011

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006

Rafacz-Krzyżanowska M., Rozstrzyganie sporów pracowników o roszczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1980

Romer M.T., Ugoda w postępowaniu procesowym i pojednawczym, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 11

Stefańska E., Dział II, Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze, Oddział 1 Mediacja, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska,Warszawa 2011

Świeżak R., Tański M., Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003

Telenga P., Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji. Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1. Mediacja, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2012

Zedler F., Mediacja w sprawach cywilnych, w:Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, red. D. Czura-Kalinowska, Poznań 2009

Ulotka nt mediacji przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostępna na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/publikacje-stat-akty/materialy_prom/mediacje-cywilne--ulotka.pdf (dostęp: 23.04.2015r.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism