Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

MAGDALENA MALESIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.006

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Wprowadzenie wyżej wspomnianych przepisów związane było z koniecznością dostosowania polskich regulacji prawnych do przepisów unijnych. Opierając się na doktrynie i orzecznictwie, przedstawiono zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji, zarysowano różnicę między zasadą równego traktowania i niedyskryminacji oraz wyliczono przypadki zgodnego z prawem różnicowania pozycji prawnej pracowników. Opracowanie zawiera ponadto omówienie przesłanek uaktualnienia się odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz cechy rekompensaty przewidzianej w art. 183d k.p.

 


Słowa kluczowe


równego traktowania w zatrudnieniu; zasada niedyskryminacji; odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za dyskryminację w zatrudnieniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Baran K. W. (red.), Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Czarnecki P., Charakter prawny odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 2

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2014

Góra – Błaszczykowska A., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2013

Iwulski J, Sanetra W., Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015

Jaśkowski K., Kilka uwag o odszkodowaniu za dyskryminację pracownika (art. 18d3 KP), w: Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa profesora Waleriana Sanetry, Białystok 2013

Kędziora K., Śmiszek K., Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa 2008

Lewandowski M., Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy, ,,Palestra” 2014, nr 3-4

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2009

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012

Romer M. T., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010

Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, , Warszawa 2015

Świątkowski A. M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2008 r., II PK 286/07, OSNP 2009, nr 15-16, poz. 202

Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2009 r., III PK 43/08, OSNP 2010, nr 13-14, poz. 160

Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II PK 142/09, OSNP 2011, nr 11-12, poz. 153

Wyrok SN z dnia 10 maja 2012 r., II PK 227/11, OSNP 2013, nr 9-10, poz. 107

Wyrok SN z dnia 27 lipca 2012 r., I PK 53/12, OSNP 2013, nr 15-16, poz. 173

Wyrok SN z dnia 14 lutego 2013 r., III PK 31/12, OSNP 2013, nr 23-24, poz. 275


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism